Sergel har gjort en fantastisk förändringsresa

Året börjar lida mot sitt slut, likaså min tid som Head of People & Culture på Sergel. Så mycket vi har hunnit med och så fort tiden har gått. Sergel har gjort en fantastisk förflyttning på flera olika plan. Vår övergripande vision We Care är något som genomsyrar och engagerar alla inom organisationen. Vi bryr oss om människorna vi möter och hos oss är medarbetarna hjärtat av organisationen där varje individ behövs.

People & Cultures affärsplan har idag en tydlig koppling till företagets övergripande vision och strategiska mål. Att optimera och utveckla HR-funktionen har initialt varit vårt primära fokus. Genom att sätta tydliga processer, rutiner och struktur för hela HRs plattform har vi tillsammans i teamet tagit People & Culture till nästa nivå. Ambitionen har under den här tiden varit att fortsatt stärka och bygga en värderingsstyrd kultur med ledarskap och självledarskap i fokus. Utan kollegorna i People & Culture teamet och ledarnas engagemang hade vår resa inte varit möjlig.

Engagerade medarbetare är nyckeln till Sergels framgångar

För oss har det alltid varit viktigt att kontinuerligt mäta hur våra medarbetare upplever Sergel som arbetsplats och efterfråga feedback för att kunna agera proaktivt. Under året har vår pulsmätning fått en otrolig skjuts där svarsfrekvensen har ökat från 42 till hela 90 procent. Vi har även fått ett väldigt positivt resultat i vår eNPS. Något som också syns genom kraftigt minskad personalomsättning.

Att vår eNPS och svarsfrekvens ökat så pass mycket betyder att vi nu har ett relevant resultat att arbeta med och att vi gör rätt saker tillsammans för att göra Sergel till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Resultaten har arbetats igenom av såväl i teamen, som på ledningsnivå. En viktig nyckel till den här framgången har varit att vi kommunicerat kring resultatet internt i olika kanaler och att ledare tillsammans med sina team nu känner ännu större ägarskap för resultatet och möjlighet till påverkan. Det är en helt fantastisk resa, även om vi givetvis fortfarande har en väg kvar innan vi är helt nöjda.

En tydlig, genomtänkt och lustfylld onboardingupplevelse har varit ett annat fokusområde under året. Att man som nyanställd förstår vad som förväntas och att man erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i sin roll från början, vet vi skapar högre engagemangsnivåer och ökar livslängd på anställningarna markant. Eftersom företaget under året har rekryterat ett stort antal nya medarbetare har det varit viktigt för oss att skapa en onboardingprocess som upplevs professionell, effektiv och inte minst ger ett varmt, positivt och tryggt välkomnande.

Sergel är en värderingstyrd organisation. Efter pandemin, när vi alla arbetade hemifrån, såg vi likväl som många andra företag, behovet av att stärka ”vi-känslan” och vår gemensamma företagskultur igen. Våra fantastiska kulturambassadörer återintroducerade under hösten workshops för alla våra medarbetare. Syftet är att skapa ökad förståelse kring våra vägledande principers betydelse, hur de förenar oss men också vad som är viktigt för mig själv som individ och hur jag agerar utifrån dem.

Sergel vill kontinuerligt lyfta fram vikten av självledarskap hos både ledare och medarbetare eftersom studier visar att ett ökat självledarskap också ökar engagemanget. Genom självledarskap vill vi ta vara på medarbetarnas egen kapacitet till problemlösning och ansvarstagande. Under hösten har vi lanserat ett nordiskt ledarutvecklingsprogram ”Leading Self Leaders” för alla våra ledare som fortlöper under 2023. Nästa steg blir att lansera en självledarutbildning för medarbetarna, ett initiativ som ligger i vår affärsplan för nästa år. Vill man bygga en kultur med ett starkt självledarskap behöver man utbilda på alla nivåer.

För fyra år sedan var jag konsult i samma roll som idag på Sergel. När jag fick frågan om att komma tillbaka till Sergel tackade jag ja direkt, utan att blinka. Sergel är ett fantastiskt bolag ur många perspektiv; vår starkaWe Carekultur och anda, varma gemenskap bland kollegorna och viljan att leverera till vår affär. Sergel kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta, även om det nu är dags för mig att gå vidare. Framåt, när min efterträdare tar vid, kommer Sergel fortsatt arbeta med People & Cultures strategi och initiativen för kommande år. Jag ser fram emot att fortsatt följa Sergels spännande resa.

Charlotte Drakeklint, Head of People & Culture.