Hållbarhet

Vår grundläggande övertygelse är att alla som skulle kunna vara kreditvärdiga, borde vara det. Vi säkerställer en fungerande kreditmarknad med efterlevnad, effektivitet och innovation.

Sergel Sustainability Report 2022

I Sergels årsredovisning hittar du information om vårt hållbarhetsarbete.

Sergel Code of Conduct

Sergels uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi strävar efter att efterleva dem.

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till FN: s globala mål för hållbar utveckling, och våra huvudsakliga fokusområden är att:

  • Ge våra kunder ekonomisk stabilitet
  • Skapa förtroendefulla relationer med slutkunder
  • Vara en engagerande arbetsplats för våra anställda
  • Vara ett etiskt och ansvarsfullt företag

Tillhandahålla ekonomisk stabilitet för våra kunder

Vi är en affärspartner som är pålitlig och omtänksam. Vår insikt och personliga inställning säkerställer att kundens fordringar betalas och kundens goda relationer med slutkunder upprätthålls. För att säkerställa att vi tillhandahåller ekonomisk stabilitet för våra kunder använder vi etisk insamling och en retentionsbaserad värdekedja.

Vi använder kundval och endast hållbara och etiska affärsmodeller samt produktionsmetoder. Och vi vill stödja affärsmetoder som leder till sunda och hållbara skuldnivåer hos slutkunder. Allt enligt vår hållbarhetspolicy.

Skapa förtroendefulla relationer med slutkunder

Vi har robusta processer och sofistikerade modeller för att samla tillåten information om slutkunder för att rättvist kunna bedöma deras kreditvärdighet. Vi behandlar alltid slutkunder individuellt och med respekt. Vi ger också slutkunderna transparens och lättåtkomlig självbetjäning för att kunna lösa sina ärenden snabbt och utan problem. Våra transparenta inkassoprocesser överensstämmer med allmänt accepterade insamlingsmetoder och standarder och vi gör allt vi kan för att hitta lösningar som är användarvänliga och lämpliga för alla parter.

Vara en engagerande arbetsplats för våra anställda

Sergel bygger på människorna som arbetar här. Detta är en inspirerande plats att arbeta på och vi erbjuder en bra balans mellan att ställa höga förväntningar och ge en möjlighet att lära sig. Vi tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för att främja hälsa och välbefinnande och vi arbetar proaktivt för att förebygga arbetssjukdomar och olyckor. Vi respekterar och arbetar i linje med internationellt utropade mänskliga rättigheter.

Alla anställda respekteras och behandlas rättvist och lika, oavsett individuella skillnader, talanger eller personliga egenskaper. Vår rekryteringsprocess är både inkluderande och likvärdig.

Att vara ett etiskt och ansvarsfullt företag

Genom att besluta oss för Science Based Targets Initiative Business Ambition för 1,5 ° C har vi anslutit oss till FN: s ramkonvention om klimatförändringar. Vi gör en klimatrisk- och konsekvensanalys och definierar utsläppsminskningsmål för ett koldioxidutsläpp.

Vi har ett systematiskt tillvägagångssätt för hållbarhet. Vi agerar etiskt och vi överensstämmer helt med lagkrav, branschstandarder, såväl som med våra egna policyer och rutiner. Vi samarbetar med myndigheter för att bekämpa bedrägerier, korruption och ekonomisk brottslighet. Vi deltar i branschorganisationer i alla länder där vi verkar och vi bidrar till att hitta gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Vi går från ord till handling

Några av våra hållbarhetsaktiviteter:

  • Ställa oss bakom Science Based Targets Initiative, genomföra en klimatrisk- och konsekvensanalys och definiera utsläppsminskningsmål för ett noll-koldioxidavtryck
  • Ställa miljökrav, sociala krav och GDPR -krav på leverantörer och affärspartners
  • Leverera ledarskapsutbildning och workshops kring vår kultur för våra anställda
  • Säkerställa kompetenscoachning och utbildning av våra inkassoagenter, för att leverera en individuell, professionell, öppen, rättvis och ärlig dialog med våra slutkunder.