Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för vår inkassoverksamhet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Innehåll

1 Inledning

2 Dina rättigheter

2.1 Information och tillgång

2.2 Rättelse

2.3 Radering (rätten att bli glömd)

2.4 Begränsad behandling

2.5 Invändningar

2.6 Dataportabilitet

2.7 Motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering

2.8 Återkalla samtycke

2.9 Rätt att klaga

2.10 Hur du utnyttjar dina rättigheter/kontaktar oss

3 Vilka personer behandlar vi personuppgifter om och vilka personuppgifter behandlar vi?

3.1 De personer vi behandlar uppgifter om

3.2 Personuppgifter som vi behandlar

3.3 Vem får vi dina uppgifter ifrån?

4 När behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 Inkasso

4.1.1 Driva in en fordran

4.1.2 Profilering i inkassoverksamheten

4.1.3 Bedriva effektiv inkassoverksamhet och utveckla vår verksamhet

4.1.4 Affärsuppföljning

4.1.5 Marknadsföring och försäljning

4.1.6 Hur vi delar dina uppgifter inom inkasso

4.2 Kreditupplysning

4.2.1 Skapa en kreditupplysning

4.2.2 Hålla vårt kreditupplysningsregister uppdaterat

4.2.3 Adressupplysning

4.2.4 Kommunicera med dig

4.2.5 Affärsuppföljning

4.2.6 Bedriva effektiv och konkurrenskraftig verksamhet

4.2.7 Marknadsföring och försäljning

4.2.8 Hur vi delar dina personuppgifter inom kreditupplysningsverksamheten

4.3 Juridiska tjänster utom inkasso

4.4 Mina Sidor

4.4.1 Identifiering

4.4.2 Chatten

4.5 Hemsidan

4.5.1 Cookies

4.5.2 Hur vi delar dina personuppgifter som samlas in via hemsidan 

4.6 Tillsyn, rättsliga anspråk, uppköp och utnyttjande av rättigheter, etc.

5 Var behandlas dina uppgifter?

6 Ändringar av informationstexten

 

 

1 Inledning

Sergel Kredittjänster AB, org. nr. 556264–8310 (nedan benämnt ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss”) värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg och informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I vår informationstext kan du bland annat lära dig mer om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, varför vi gör det, hur vi använder uppgifterna samt hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning och vilka rättigheter du har.  Du kan självklart kontakta oss, eller vårt dataskyddsombud, om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas. Använd kontaktuppgifterna som du finner under avsnitt 2.10.

2 Dina rättigheter

2.1  Information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan t.ex. specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. om din begäran rör inkassoverksamheten eller kreditupplysningsverksamheten), eller uppgifter från en viss tidsperiod.

2.2  Rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta.

När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna – förutsatt att det inte är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår användning av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan, se mer under avsnitt 2.4.

2.3  Radering (rätten att bli glömd)

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen – förutsatt att det inte är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Notera att, om det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse (till exempel inom ramen för vår inkassoverksamhet eller kreditupplysningsverksamhet), kan vi neka din begäran att bli raderad.

Du har i allmänhet rätt att få dina uppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
 • Uppgifterna används för direktmarknadsföring och du återkallar ditt samtycke,
 • Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.

2.4  Begränsad behandling

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller:

 • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse (du kan då begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte),
 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Om du har invänt mot behandlingen (du kan då begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen).

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen – förutsatt att det inte är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

2.5  Invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot våra.

Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring.

2.6  Dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Notera att rätten till dataportabilitet generellt inte gäller inom ramen för vår inkassoverksamhet eller kreditupplysningsverksamhet.

Rätten till dataportabilitet gäller bara:

 • För uppgifter som har samlats in från dig om dig,
 • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
 • Behandlingen sker automatiserat.

2.7  Motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering

Du har rätt att motsätta dig att vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Sergel utför inget sådant beslutsfattande eller profilering. Däremot kan annan typ av profilering förekomma, se avsnitt 4.1.2.

2.8  Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades.

2.9  Rätt att klaga

Kontakta oss om du är missnöjd eller har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Förhoppningsvis kan vi lösa det tillsammans. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna ett klagomål till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetsplats, eller i det land där du anser att ett avsteg från dataskyddsregelverket har skett.

2.10  Hur du utnyttjar dina rättigheter/kontaktar oss

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som anges häri och du kan alltid kontakta oss om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan. Du är även välkommen att kontakta oss, eller vårt dataskyddsombud, om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sergel Kredittjänster ABDataskyddsombud
E-post: DPO@sergel.comE-post: DPO@sergel.com
Postadress: Sergel Kredittjänster AB FE-26184, 105 26 StockholmPostadress: Sergel Kredittjänster AB Att. Dataskyddsombud FE-26184, 105 26 Stockholm
Telefonnummer: 0771-102 040Telefonnummer: 0771-102 040

 

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om och vilka personuppgifter behandlar vi?

3.1  De personer vi behandlar uppgifter om

Vi behandlar personuppgifter om dig som kommer i kontakt med vår verksamhet på olika sätt:

 • Du som finns med i vårt kreditupplysningsregister: Du som är över 16 år och som finns med i folkbokföringsregistret.
 • Företrädare: Du som är företrädare för en gäldenär i egenskap av förvaltare, god man, vårdnadshavare, konkursförvaltare samt ombud genom fullmakt. Företrädare för en gäldenär som är en juridisk person inkluderar dig som är t.ex. ägare, delägare, styrelseledamot, firmatecknare och särskild delgivningsperson.
 • Gäldenär: Du som har en obetald skuld, inkluderar även dig som är medsökande, solidar, borgensman och dödsbodelägare.
 • Hemsidebesökare: Du som besöker vår hemsida.
 • Kontaktperson: Du som är handläggare på myndighet, kontaktperson hos våra kunder eller handläggare hos borgenären i ärendet eller agerar motpartsombud.

3.2  Personuppgifter som vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på ditt ärende hos oss och vilken relation vi har. De typer av personuppgifter som vi behandlar delar vi in i följande kategorier. Notera dock att det inte betyder att vi behandlar samtliga uppgifter om dig som listas under respektive kategori.

Typ av uppgiftExempel
BetalningsinformationBank- och kontouppgifter, betalningsuppgifter.
Fullmakt och registerutdragRegisterutdrag eller fullmakt för företrädande av gäldenär.
IdentifieringsuppgifterNamn, personnummer, kön, ålder, folkbokföringsuppgifter, förekommen ID-handling (inklusive BankID), avregistrering från folkbokföringen pga. dödsfall eller avregistrering av annan anledning, samt information om du har skyddad folkbokföring.
Integritetskänsliga personuppgifterUppgifter som förekommer inom inkassoverksamheten och kreditupplysningsverksamheten, scoring samt uppgifter om lagöverträdelser.
KontaktuppgifterAdress, telefonnummer, e-post.
KreditupplysningsuppgifterIdentifikations- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag, Uppgifter om personliga förhållanden, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Integritetskänsliga personuppgifter, Uppgifter från Myndigheter.
Känsliga personuppgifterHälsouppgifter (eller andra känsliga personuppgifter som du uppger i din kontakt med oss).
MarknadsföringsaktivitetDeltagande i event, mässor eller andra aktiviteter som vi anordnar eller deltar i för att marknadsföra oss, liksom därtill hörande uppgifter (t.ex. matpreferenser och bilder).
TransaktionsuppgifterPersonuppgifter som är hänförliga till en betalningstransaktion.
Uppgifter om dina ekonomiska förhållandenFastställd förvärvsinkomst, uppgifter om dina skulder, kreditupplysningsuppgifter.
Uppgifter om dina personliga förhållandenCivilstånd, personnummer tillhörande make/maka, uppgifter om fastighetstaxering, uppgifter du anger i din korrespondens med oss.
Uppgift om fordranFakturanummer, fakturabelopp, betalningsreferens, uppgift om medborgenär, skuld (kapital och importerade kostnader), upplupen ränta samt inkassoavgifter.
Uppgifter från allmän domstolDomslut, handlingar om tvisthantering i domstol, tredskodomar (betalningsanmärkningar).
Uppgifter från MyndigheterUppgifter om skuldsanering eller konkursansökan och konkursbeslut, uppgifter om enskilda mål; betalningsförelägganden (betalningsanmärkning), uppgifter om allmänna mål; restförda skatter och avgifter (betalningsanmärkning), uppgifter om utmätningsförsök; utredningsrapporter (betalningsanmärkning), uppgifter om återtagningsmål (betalningsanmärkning), skuldsaldo, beslut om företagsrekonstruktion, företagsengagemang (funktion som styrelseledamot eller firmatecknare, tillträdes- och slutdatum).
Uppgifter från PolismyndighetenPolisanmälningar, uppgifter om förundersökning och pågående brottmål för det fall det är nödvändigt för att fastställa en fordran.
ÄrendeuppgifterÄrendenummer, gäldenärs ID, status och åtgärder, betalningsuppgörelser som amorteringsplan, samt uppföljning.

3.3  Vem får vi dina uppgifter ifrån?

Vi samlar i huvudsak in uppgifter om dig från andra källor, men i vissa fall även direkt från dig, exempelvis när du kommunicerar med oss, när du har ett inkassoärende hos oss eller bestrider en fordran.

Följande uppgifter samlas vanligtvis in från andra källor:

 • Identifieringsuppgifter, Kontaktuppgifter och Uppgifter om fordran (samlas in från din borgenär)
 • Identifieringsuppgifter och Kontaktuppgifter (samlas in från offentliga register, exempelvis Statens personadressregister eller andra kreditupplysningsföretag, för att kontrollera dina uppgifter)
 • Fullmakt och registerutdrag (samlas in från gäldenären eller företrädaren, myndigheter eller andra kreditupplysningsföretag)
 • Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden (samlas in från offentliga register och myndigheter)
 • Uppgifter om dina personliga förhållanden (samlas in från Statens personadressregister och myndigheter)
 • Uppgifter om domslut och tvisthantering (samlas in från allmänna domstolar och myndigheter)
 • Uppgifter om konkursbeslut, företagsengagemang m.m. (samlas in från myndigheter och eventuell konkursförvaltare)
 • Uppgifter om polisanmälan eller förundersökning (samlas in från Polismyndigheten)

När behandlar vi dina personuppgifter?

4.1  Inkasso

4.1.1  Driva in en fordran

Om du eller någon du representerar har en skuld hos en av våra borgenärer, behandlar vi dina personuppgifter för att hantera inkassoärendet och driva in den fordran som borgenären har mot dig/den du representerar.

Huvudsakligen behandlas dina personuppgifter inom inkassoverksamheten med stöd av artikel 6.1(e) i GDPR, eftersom inkasso anses vara ett allmänintresse. Det finns även tillfällen där vi har en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1(c) för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Känsliga personuppgifter behandlas endast då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, artikel 9.2(f). I det fall du självmant lämnar känsliga personuppgifter till oss stöds sådan behandling på att du har samtyckt till behandlingen enligt artikel 9.2(a). Personuppgifter som rör lagöverträdelser behandlas endast då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

ÄndamålPersoner och personuppgifter
Verifiera din identitet och behörighetGäldenär och Företrädare: Identitets- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag
Bedöma gäldenärens förmåga att betala sin skuld, samt Avgöra vilken åtgärd som är mest lämplig i ditt fall Omfattar viss profilering, läs mer under avsnitt 4.1.2Gäldenär: Identitets- och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstol, Uppgift om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Ärendeuppgifter.
Vidta rättsliga åtgärder såsom betalningspåminnelser, överenskommelser och verkställighetGäldenär: Identitets- och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgift om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Känsliga personuppgifter, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstol, Ärendeuppgifter
Kommunicera med digGäldenär och Företrädare: Identitets- och kontaktuppgifter, Ärendeuppgifter och annan information som du delger oss i kommunikationen, Fullmakt och registerutdrag.
Kommunicera, rapportera och redovisa till vår kund och hantera annan administrationGäldenär: Identitets- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag, Betalningsuppgifter, Uppgift om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstol, Uppgifter från Polismyndigheten Kontaktperson: Identitets- och kontaktuppgifter

Vi sparar dina uppgifter i tre år efter att inkassoärendet avslutats. Om borgenären återkallar en felaktig fordran, raderas dina personuppgifter sex månader efter återkallandet. Interna rapporter om inkassoärenden raderas 13 månader från att den tagits fram. Om du kommunicerar med oss via vår chatt, raderas historiken efter 72 timmar.

Personuppgifter som sparas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lagen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal gallras fem år efter det att kreditavtalet har löpt ut.

4.1.2  Profilering i inkassoverksamheten

I vår inkassoverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering som syftar till att skilja ut de ärenden där en mindre ingripande indrivningsåtgärd kan vidtas. I stället för att ansöka om ett betalningsföreläggande som leder till en betalningsanmärkning kan detta t.ex. innebära att vi erbjuder gäldenären en avbetalningsplan.

För att kunna göra detta tittar vi bland annat på de uppgifter som anges i avsnitt 4.1.1. Resultatet kallar vi för scoring och påverkar inte gäldenärens rättsliga ställning. Den profilering som förekommer i vår inkassoverksamhet är en del av inkassoförfarandet och är nödvändig för utförandet av inkassoverksamheten.

4.1.3  Bedriva effektiv inkassoverksamhet och utveckla vår verksamhet

ÄndamålPersoner och personuppgifterRättslig grundGallringstid
Utbilda våra medarbetare med hjälp av inspelade telefonsamtalGäldenär: Beroende av vilken information du anger under telefonsamtalet Kontaktperson Identitets- och kontaktuppgifter Företrädare: Identitets- och kontaktuppgifter, Fullmakt- och registerutdragBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Inspelade samtal raderas efter 14 dagar
Utbildning av medarbetare generelltGäldenär: Identitets- och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgift om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Integritetskänsliga personuppgifter, Känsliga personuppgifter, Uppgifter från MyndigheterAllmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e))Uppgifterna sparas inte särskilt för detta ändamål, men kan komma att användas för detta syfte under den generella lagringsperioden (tre år från avslutat ärende)
Utveckla, effektivisera, följa upp och kvalitetssäkra våra processer och verktyg (inklusive framställa rapporter och statistik för detta ändamål)Gäldenär: Identitet-och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgifter om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Uppgifter från Myndigheter,Allmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e))Uppgifterna sparas inte särskilt för detta ändamål, men kan komma att användas för detta syfte under den generella lagringsperioden (tre år från avslutat ärende)
Strukturering och bearbetning av personuppgifter för att utveckla en modell som hjälper oss att fatta rätt beslut och bedöma betalningsförmågaGäldenär: Identitet-och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgifter om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter om dina personliga förhållanden, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstolAllmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e))Sparas pseudonymiserat så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet
Strukturering och bearbetning av personuppgifter för att utveckla en modell som används för att förutspå det ekonomiska utfallet avseende fordringarGäldenär: Identitet-och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgifter om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstolBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Sparas pseudonymiserat så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet


4.1.4  Affärsuppföljning

För att kunna följa och förutse trender på aggregerad nivå samt kunna förutse ekonomiskt utfall inom olika segment skapar vi olika former av statistik och rapporter. För att kunna göra detta behandlar vi Identitets- och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Uppgift om fordran, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter från Myndigheter, Uppgifter från allmän domstol samt Ärendeuppgifter om dig som gäldenär.

För att skapa rapporterna använder vi pseudonymiserade uppgifter om gäldenären och raderar dessa när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet. Själva rapporterna innehåller aldrig personuppgifter.

Vi kan även komma att behandla Identitets- och kontaktuppgifter om dig som kontaktperson för att distribuera rapporten. Uppgifter om kontaktpersoner används för detta ändamål under hela avtalsperioden (eller tills dess att kontaktpersonen bytts ut).

Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse, GDPR, artikel 6.1(f).

4.1.5  Marknadsföring och försäljning

Du som kontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder) kan komma att kontaktas i marknadsföringssyfte, men även för att samla in kundnöjdhetsinformation och klagomål för att förbättra våra tjänster. Skulle vi motta personuppgifter för marknadsföringsändamål från tredje part som vi inte har rätt att behandla, t.ex. för att den registrerade motsatt sig marknadsföring genom NIX-registret, så raderar vi uppgifterna så fort det kommer till vår kännedom.

Ändamål Personer och personuppgifter Rättslig grundGallringstid
Samla in kundnöjdhetsinformation och klagomål för att förbättra våra tjänsterKontaktperson (hos befintliga kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden
Underhålla våra register över kunder och potentiella kunderKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden Uppgifterna raderas senast 36 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation)
Marknadsföra våra tjänster om du deltagit vid någon av våra marknadsföringsaktiviteterKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifter, MarknadsföringsaktivitetBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifterna sparas i 36 månader
Marknadsföra produkter och tjänster genom olika kanalerKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden Uppgifterna raderas senast 36 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation)


4.1.6  Hur vi delar dina uppgifter inom inkasso

Gäldenär/företrädare

Generellt råder sekretess inom inkasso. Det finns samtidigt vissa situationer som motiverar att vi delar gäldenärens/företrädarens uppgifter med andra. Till exempel kan vi dela dina personuppgifter med vår kund om det har betydelse för inkassoärendet. Vi kan även dela gäldenärens personuppgifter med företrädaren.

I tillägg till ovan kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter och domstolar i syfte att fastställa och driva in din skuld. I förekommande fall kan vi även vara tvungna att lämna nödvändig information till myndigheter. Om du har ett internationellt inkassoärende, kan vi dela dina personuppgifter med utländska inkassoombud.

Vi delar dina personuppgifter med våra underleverantörer som tillhandahåller delar av våra tjänster inom ramen för vår verksamhet. Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Kreditupplysningsföretag vid dementi,
 • Utländska inkassoombud,
 • IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,
 • Andra underleverantörer: till exempel delgivningsleverantörer, brev- och meddelandetjänster, banker och betaltjänstleverantörer samt leverantörer som tillhandahåller analystjänster, och
 • Myndigheter (exempelvis Kronofogdemyndigheten, Integritetskyddsmyndigheten (IMY) allmänna domstolar m.m.)

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy kommer behandlas av de tjänsteleverantörer vi delar personuppgifter med. Dessa leverantörer måste följa våra instruktioner för personuppgiftsbehandling och de är inte tillåtna att använda personuppgifterna för deras egna syften.

4.2  Kreditupplysning

4.2.1  Skapa en kreditupplysning

Inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet sammanställer vi personuppgifter om dig som finns med i vårt kreditupplysningsregister i form av omdömen och råd. Kreditupplysningsverksamhet är en uppgift av allmänt intresse, GDPR, artikel 6.1(e). Vilka personuppgifter som är inkluderade i en kreditupplysning framgår under Kreditupplysningsuppgifter i tabellen under avsnitt 3.2.

Vi uppdaterar dina personuppgifter löpande. Typiskt sätt finns du med i vårt kreditupplysningsregister från det att du är 16 år och under hela din livstid. Vilka uppgifter som finns med kommer dock variera över tid.

I övrigt raderar vi dina personuppgifter enligt följande förfarande (vilket betyder att vi kan komma att spara historiska uppgifter under den tid som anges nedan):

UppgiftGallringstid
Fastställd inkomst, beskattningsuppgifter och omräkningar från Skatteverket36 månader från taxeringsårets slut
Betalningsanmärkningar36 månader efter anmärkningens uppkomst
Beviljad skuldsanering60 månader efter den dag då skuldsaneringen inleddes för fysiska personer 36 månader efter den dag då skuldsaneringen inleddes för juridiska personer. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, raderas uppgifter om betalningsplanen den dag då planen löper ut
Skuldsaldo hos Kronofogden12 månader
Konkursbeslut36 månader efter avslutad konkurs för fysiska personer 60 månader efter avslutad konkurs för juridiska personer
Kreditbedömning12 månader från begäran om kreditupplysning
Uppgifter om företagsengagemang36 månader från slutdatum, alternativt 36 månader från avregistrering av företaget
Ställda frågor och frågeställare, kreditbedömning12 månader från kreditupplysningen
Förvaltarskap 12 månader från senaste ändringen av förvaltarskapet

4.2.2  Hålla vårt kreditupplysningsregister uppdaterat

ÄndamålPersoner och personuppgifterRättslig grundGallringstid
Samla in och uppdatera personuppgifter till kreditupplysningsregistretDu som finns med i vårt kreditupplysningsregister:   Samtliga personuppgifter som finns i vårt kreditupplysningsregisterAllmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e))Se avsnitt 4.2.1
Spärra din ID-handling vid förlorad ID-handling eller misstanke om ID-stöldDu som finns med i vårt kreditupplysningsregister: Identitet- och kontaktuppgifter, Uppgifter om dina personliga förhållandenAllmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e))Tillfällig ID-spärr raderas efter två veckor Permanent ID-spärr raderas senast efter fem år Uppgift om att det funnits en ID-spärr raderas tolv månader efter att ID-spärren tas bort

4.2.3  Adressupplysning

När vi samlar in och uppdaterar personuppgifter i vårt kreditupplysningsregister, behandlar vi identitets- och kontaktuppgifter om dig som finns med i vårt register. Dessa kan komma att säljas till de som efterfrågar uppgifterna. I ett sådant utlämnade av uppgifter lämnas det inte ut någon kreditupplysning. Att kunna tillhandahålla dessa uppgifter är en uppgift av allmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e)). Se lagringstider under avsnitt 4.2.1 ovan.

4.2.4  Kommunicera med dig

ÄndamålPersoner och personuppgifterRättslig grundGallringstid
Kommunicera med dig, t.ex. lämna ut en kreditupplysningDu som finns med i vårt kreditupplysningsregister: De kreditupplysnings-uppgifter som efterfrågas Kontaktperson: Identitets- och kontaktuppgifterAllmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Raderingstider för kreditupplysningsuppgifterna framgår av avsnitt 4.2.1 ovan Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden. Uppgifterna raderas senast 13 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation)
Skicka omfrågandekopia till dig som det görs en kreditupplysning påDu som finns med i vårt kreditupplysningsregister Identitets- och kontaktuppgifterKreditupplysningslagen (GDPR, art 6.1(c))Uppgiften om att det lämnats ut en omfrågandekopia sparas i upp till tolv månader efter att vi har skickat den

 

4.2.5  Affärsuppföljning

För att sammanställa och utge rapporter till våra kunder för affärsuppföljning behandlar vi kreditupplysningsuppgifter om dig som finns med i vårt kreditupplysningsregister. Vilka uppgifter vi behandlar beror på typ av rapport. Vi behandlar även identitets- och kontaktuppgifter om kontaktpersoner. Detta sker med stöd i vårt berättigade intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot våra. Uppgifterna i kreditupplysningsregistret raderas i enlighet med avsnitt 4.2.1. Rapporten sparas i tolv månader. Personuppgifter om kontaktpersonen används för detta ändamål under hela avtalsperioden (eller tills dess att kontaktpersonen bytts ut). Uppgifterna raderas senast 13 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation).

4.2.6  Bedriva effektiv och konkurrenskraftig verksamhet

För att kunna bedriva effektiv och konkurrenskraftig verksamhet bearbetar och strukturerar vi personuppgifter för att utveckla en modell som hjälper oss att ge korrekta råd och omdömen i en kreditupplysning för att kunden ska kunna bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut.

Detta sker med stöd av allmänt intresse (GDPR, artikel 6.1(e)). Uppgifterna sparas pseudonymiserat så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet.

4.2.7  Marknadsföring och försäljning

Du som kontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder) kan komma att kontaktas i marknadsföringssyfte, men även för att samla in kundnöjdhetsinformation och klagomål för att förbättra våra tjänster. För marknadsföringsändamål kan vi också dela kontaktpersoners identitets- och kontaktuppgifter med leverantörer av sociala medier liksom våra andra partners på området. Skulle vi motta personuppgifter för marknadsföringsändamål från tredje part som vi inte har rätt att behandla, t.ex. för att den registrerade motsatt sig marknadsföring genom NIX-registret, så raderar vi uppgifterna så fort det kommer till vår kännedom.

ÄndamålPersoner och personuppgifterRättslig grundGallringstid
Samla in kundnöjdhetsinformation och klagomål för att förbättra våra tjänsterKontaktperson (hos befintliga kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden
Underhålla våra register över kunder och potentiella kunderKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden Uppgifterna raderas senast 36 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation)
Marknadsföra våra tjänster om du anmält sig till någon av våra marknadsföringsaktiviteterKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifter, MarknadsföringsaktivitetBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)) Samtycke GDPR, artikel 6.1(a))Uppgifterna sparas i 36 månader
Marknadsföra produkter och tjänster genom olika kanalerKontaktperson (hos befintliga kunder eller potentiella kunder): Identitets- och kontaktuppgifterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f))Uppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder används för detta ändamål under hela avtalsperioden Uppgifterna raderas senast 36 månader från sista kontakt (om det inte finns en pågående avtalsrelation)

 

4.2.8  Hur vi delar dina personuppgifter inom kreditupplysningsverksamheten

Vi delar personuppgifter från kreditupplysningsregistret med den frågeställare som har begärt en kreditupplysning, förutsatt att frågeställaren har ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning. Vi lämnar alltid en omfrågandekopia till dig som omfattas av frågan, där du tar del av samma information som frågeställaren.

Vi delar även personuppgifter med våra underleverantörer som tillhandahåller delar av våra tjänster inom ramen för vår verksamhet, t.ex.

 • IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,
 • Andra underleverantörer: till exempel brev- och meddelandetjänster, samt leverantörer som tillhandahåller analystjänster, leverantörer av data från publika register, och
 • Myndigheter (exempelvis Kronofogdemyndigheten, Integritetskyddsmyndigheten (IMY) allmänna domstolar m.m.).

För marknadsföringsändamål kan vi också dela kontaktpersoners identitets- och kontaktuppgifter med leverantörer av sociala medier liksom våra andra partners på området.

4.3  Juridiska tjänster utom inkasso

Om du har bestridit en fordran som vår kund anser sig ha mot dig, behandlar vi dina personuppgifter för att hantera ditt bestridande och för att tillvarata våra kunders intressen. Om vi bistår vår kund med detta innan ditt ärende har gått till inkasso sker vår behandling av dina personuppgifter med stöd i vår kunds berättigade intresse, GDPR, artikel 6.1(f). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot kundens. Om bestridandet skett inom ramen för vår inkassoverksamhet sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd i GDPR, artikel 6.1(e), eftersom inkasso anses vara ett allmänintresse. Personuppgifter som rör lagöverträdelser behandlas endast då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

ÄndamålPersoner och personuppgifter
Identifiera dig och kontrollera din identitetGäldenär och Företrädare Identitet- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag
Kontrollera fordran och avtalsförhållandenGäldenär Identitet- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag, Uppgifter om fordran, Betalningsinformation, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter från polismyndigheten Företrädare: Identitet- och kontaktuppgifter, Fullmakt och registerutdrag
Föra talan i domstolGäldenär: Uppgifter om fordran, Betalningsinformation, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter från allmän domstol, Uppgifter från polismyndigheten Kontaktperson: Identitet- och kontaktuppgifter
Kommunicera med digGäldenär och Företrädare: Identitets- och kontaktuppgifter, och annan information som du delger oss i kommunikationen
Kommunicera, rapportera och redovisa till vår kund och hantera annan administrationGäldenär: Uppgifter om fordran, Betalningsinformation, Uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, Uppgifter från allmän domstol, Uppgifter från polismyndigheten Kontaktperson: Identitets- och kontaktuppgifter

Vi sparar dina uppgifter i tre år efter avslutat ärende.

4.4  Mina Sidor

4.4.1  Identifiering

För att du som gäldenär ska kunna logga in på vår hemsida och använda våra webtjänster behöver vi verifiera din identitet. Vi kommer att kontrollera din identitet och behandla dina personuppgifter genom att du verifierar dig genom BankID, med stöd i vårt berättigade intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Vi raderar dessa personuppgifter efter 90 dagar.

4.4.2  Chatten

För att chatta med dig och besvara dina frågor behandlar vi personuppgifter om dig som kontaktar oss via chatten med stöd av att vi har ett berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Vi behandlar de personuppgifter du anger i chatten samt din IP adress. Chatthistorisk raderas efter 72 timmar, om det inte har betydelse för ett inkassoärende. I sådana fall sparas uppgifterna i enlighet med avsnitt 4.1.1.

4.5  Hemsidan

4.5.1  Cookies

När du besöker vår hemsida samlar vi in viss information om dig genom användandet av cookies. Detta för att vår hemsida ska fungera, förbättra användarupplevelsen av vår hemsida och samla in besöksstatistik. Du kan själva ändra dina val genom att klicka på länken Cookie-inställningar.

4.5.2  Hur vi delar dina personuppgifter som samlas in via hemsidan

Vi delar dina personuppgifter med våra underleverantörer som tillhandahåller delar av våra tjänster inom ramen för vår verksamhet, t.ex. IT-leverantörer (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

4.6  Tillsyn, rättsliga anspråk, uppköp och utnyttjande av rättigheter, etc.

Ändamål med behandlingenPersoner och personuppgifterRättslig grundGallringstid
För att bemöta rättsliga anspråk och kravDe kategorier av person och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parterBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)) Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f))Så länge som tvisten pågår och tio år därefter
Utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsynDe kategorier av person och personuppgifter som efterfrågas vid tillsynRättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)), GDPRSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två år därefter
Tillmötesgå din begäran att utöva någon av dina rättigheterKontaktuppgifter, identifieringsuppgifter samt den information som krävs för att tillmötesgå din begäranRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III)Tolv månader efter att vi hanterat din förfrågan
Spara räkenskapsmaterialTransaktionsuppgifterRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), Bokföringslagen (1999:1078)Fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

Var behandlas dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i vissa situationer kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (så kallade ”tredjeland”). Överföring sker till leverantörer i Indien genom tillgång till personuppgifter för tillhandahållande av IT-tjänster (support, felrapporter, felsökning och uppdatering av programvara.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES. Vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats, antingen bindande företagsbestämmelser (BCR) eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering. För mer information om de skyddsåtgärder som vi vidtar, är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud.

Ändringar av informationstexten

Om vi gör ändringar i den här informationstexten så kommer vi att publicera en uppdaterad version på hemsidan.

Informationstexten uppdaterades senast 2023-12-20.