Legaltjänster

Önskar ni professionell juridisk rådgivning? Sergels processjurister företräder våra kunder i olika domstolsprocesser och är specialiserade inom fordringstvister med inriktning mot telekom, bank och finans samt hyresjuridik. Inom telekom företräder vi några av de största aktörerna på marknaden vilket har gjort att vår kunskap är extra djup inom inom tjänste- och abonnemangsavtal.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande innefattar en rad olika tjänster, med alltifrån att agera ombud vid fordringstvister, till förlikningsuppgörelser, uppsägning av krediter och hyresavtal, hinder vid delgivning, GDPR & Compliance, konsumentkrediter och allmänna villkor.

Så går det till

Sergels processjurister är specialiserade på fordringstvister. Vårt arbete tar vid när en fordran blivit bestridd av gäldenären , antingen innan efter i samband med ansökan om betalningsföreläggande. För att få en bestridd fordran fastställd måste man i dessa fall driva frågan i domstol och vi skriver då en ansökan som lämnas till domstolen på rätt ort för tvisten. Vi processar i hela landet genom deltagande på distans från Stockholm för att uppnå processekonomiska fördelar. Efter att en ansökan lämnats in till tingsrätten skickas den till gäldenären som i juridisk terminologi benämns svarande efter tvistens anhängiggörande i domstol. Vid bedömningen om något ska drivas i domstol granskar vi målen och bevisning för att kunna lämna en utförlig och grundad rekommendation till kunden. Detta gör att mål som inte bedöms vara framgångsrika sällan drivs och besparar således kunden utgifter för eventuell förlust. Målen i domstol kan avslutas på olika sätt, bland annat genom tredskodom , förlikning och dom där rätten dömer i den substantiella frågan. En stor del av målen som drivs av oss förlikas vilket ofta är en lönsam lösning då det innebär att gäldenären går med på en frivillig betalning.

Ett av Sergels ledord är We care och innebär att vi arbetar utifrån ett synsätt där vem som helst kan hamna i en ekonomisk utsatt situation. Vi är därför förstående mot den som befinner sig i en sådan situation och arbetar för att processen i domstol ska bli så smidig som möjligt för båda parter.

Många av våra jurister har själva arbetat i domstol eller har annan värdefull erfarenhet av tvistemål och därmed djupgående kunskap om avtal och avtalsvillkor liksom andra närliggande frågor. Önskar ni professionell juridisk rådgivning eller vill ni ha hjälp med att driva in en eller flera fordringar? Vi kan biträda er fristående från våra inkassotjänster.

Möt våra experter

Lovisa Nordin
Team Manager, Team Litigation
Jonathan Johnson
Key Account Manager

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så hör vi av oss till dig. Denna kontaktväg är enbart för dig som är intresserad av Sergels tjänster. Om du har fått ett inkassokrav kan du inte kontakta oss via formuläret nedan.