Bedragare riktar in sig på företag – ökad hotbild i den digitala eran

Vikten av medvetenhet, investeringar i säkerhetsenheter och anpassning till den snabba teknologiska utvecklingen för att stärka företagets säkerhet blir alltmer framträdande.

Inom inkassobranschen hanterar både Sergel och deras kunder en betydande mängd känslig information. Trots att huvudfokuset oftast ligger på att optimera inkassoprocessen, inkassera och bygga starka relationer, är det viktigt att diskutera och hantera den ökande risken av bedrägerier och cyberbrott gentemot företag. Den snabba utvecklingen av AI och ny teknologi skapar en osäker framtid där informationsskyddet blir komplicerat. För att säkerställa långsiktig framgång och förtroende är det avgörande att vara proaktiv och hålla sig ajour med de senaste säkerhetslösningarna och riktlinjerna.

Svenskt Näringsliv kom nyligen ut med en rapport, Brottslighetens kostnader 2023, som beskriver brottslighetens kostnader för svenska företag och redogör för fördelningen av olika typer av brott gentemot företag. Den totala brottsvinsten uppgår till cirka 100 miljarder det senaste året. Även om cyberbrott och cyberbaserade bedrägerier inte är de mest frekventa brotten som drabbar företag, befinner de sig på en oroväckande andra plats när det gäller de högsta kostnaderna för företagen. Cyberbrotten har dessutom ökat sedan föregående år.

Några av de vanligaste bedrägerierna i den digitala miljön är fakturabedrägerier, phising, vd-bedrägerier och ransomware. Hur ser du på utvecklingen med den ökande användningen av teknologi?

 "Vi kan förutse en trend med AI, en förflyttning hos bedragaren. Ännu mer fokus kommer läggas på företag i stället för privatpersoner i samband med att man går över till mer avancerad teknik. Det finns en grundad uppfattning om att bedragaren vill ha pay off snabbt, därför riktar de in sig på bolag. Det finns helt enkelt större pengar att hämta", säger Stefan Lundberg jurist och handläggare i brottsförebyggande arbete på Nationellt bedrägericentrum (NBC) på Polismyndigheten.

 "Samtidigt utgör utvecklingen med den ökade användningen av teknologi och inte minst AI både utmaningar och möjligheter. Å ena sidan kan kriminella förfina sin verksamhet genom att utnyttja teknologins potential, samtidigt som de förflyttar sig snabbt och alltid är förberedda på alla tänkbara rättsliga åtgärder. Å andra sidan kan teknologin användas i legalt syfte för att effektivt upptäcka och förhindra brottsliga handlingar. Det är viktigt att inse att trots de kostnader som kan vara förknippad med implementeringen av avancerade digitala lösningar eller utbildning av personal, är det nödvändigt att påbörja detta arbete. Ju tidigare vi tar itu med dessa utmaningar, desto bättre rustade blir vi att möta dem", fortsätter Stefan Lundberg.

Verksamheters tröghet att anpassa sig till teknologiska förändringar gynnar brottslingarna. Därför är det av yttersta vikt att vara medveten om de potentiella riskerna och proaktivt arbeta med att integrera och anpassa sin verksamhet till den snabba utvecklingen inom AI och teknologi. Att vara i framkant av dessa förändringar är avgörande för att främja både trygghet och hållbarhet i verksamheten.

Hur kan företag stärka sin säkerhet i dagens snabbrörliga miljö?

 "Det är viktigt att anpassa åtgärder baserat på bolagets storlek och tillgängliga resurser. Större företag kan investera i dedikerade säkerhetsenheter och rigorösa rutiner som utökad kompetens, ekonomihantering, implementera en säkerhetsavdelning, IT med mera. Mindre bolag behöver i sin tur fokusera på kostnadseffektiva åtgärder som utökade attestrutiner och överväga att köpa in externa tjänster som leverantörskontrolltjänster och fraudtjänster. Att vara medveten om potentiella hot och använda tillgängliga resurser är avgörande för att stärka säkerheten, oavsett bolagets storlek", säger Stefan Lundberg.

Stefan understryker att alla bolag oavsett storlek kan och bör arbeta förebyggande. Han påpekar även att många kriminella aktörer använder sig av skumma bolag som verktyg för sina transaktioner och att det finns karakteristiska drag hos dessa företag som det är fördelaktigt att vara uppmärksam på. Dessa drag inkluderar frekventa adressbyten, nystartade bolag och regelbundna förändringar i styrelsen.

 "Diskussionen kring nationellt skuldregister och tillgång till realtidsdata har pågått under en längre tid. Ett nationellt skuldregister är avgörande för att skapa en helhetsbild och förhindra att bedragaren utnyttjar bristen på samarbete mellan aktörer – liknande problematiken med banksekretessen där bedragare kan gå från en bank till en annan och försöka erhålla skurkaktiga lån. För att effektivt bekämpa bedrägerier skulle interna sekretessregler behöva omprövas och anpassas", säger Stefan Lundberg.

Hur kommer den framväxande tekniken påverka möjligheten att undvika bedrägerier och kommer förebyggande åtgärder fortfarande vara en lika effektiv strategi?

 "I takt med att bedrägerier inom digitala miljöer växer i komplexitet, måste företag kontinuerligt anpassa sina förebyggande åtgärder för att möta den föränderliga hotbilden. Det är avgörande att fortsätta investera i och utveckla förebyggande strategier, inklusive integration av senaste innovationerna, som AI. Att vara proaktiv och ligga i framkant av teknologins utveckling är nödvändigt för att effektivt möta de utmaningar och hot som den digitala eran för med sig. Även om det nu är mer krävande än någonsin, är det också viktigare än någonsin", säger Stefan Lundberg.

Sergels framtidssäkring genom teknologiskt fokus och säkerhetskontroller  

­ "Trots att Sverige rankas fjärde bäst i världen på digitalisering, ligger man efter när det kommer till säkerhet. Sergel har däremot valt att inte lägga sig på en minimumnivå, utan driver säkerhetsarbetet med framåtanda. Genom att aktivt anamma ny teknik och innovationer håller Sergel sig i framkant utan att kompromissa med regelverk och säkerhetsstandarder. Vi har gått från AI-diskussioner till att utveckla konkreta policys för arbetet. Sergel har verkligen överraskat mig positivt med sitt engagemang för att omfamna ny teknologi. Huvudsyftet med AI-insatserna är att optimera våra processer och förse kunderna med förbättrade tjänster, samtidigt som det möjliggör upptäckt av avvikelser så som bedrägerier. Många bolag har ännu inte nått detta strategiska stadium för att effektivt nyttja AI än", säger Valdemar Angelov, CISO, Chief Information Security Officer på Sergel Kredittjänster.

Sergels största utmaning är att man inte kan påskynda processer alltför mycket eftersom man måste vara säker på vart det landar i nästa steg. Trots det avhåller sig Sergel inte från att utforska strategier för att effektivt och säkert ta sig framåt.

 "Det finns en holistisk syn på Sergel, man strävar aktivt efter att eliminera informationsbarriärer mellan olika avdelningar. Under min tid här har jag sett betydande förändringar och framsteg. En fördel med att arbeta över avdelningsgränserna, inklusive områden som compliance, IT och ekonomi, är att det resulterar i förbättrade produkter samtidigt som företaget stärks i säkerhet och precision", säger Valdemar Angelov.

Valdemar betonar, precis som Stefan, att organiserad brottslighet använder den senaste tekniken, men att vår fördel, både som affärssegment och som samhälle i stort, är den ökade medvetenheten. Inom ramen för AI är det centrala att förse systemet med relevant data. Den "goda" sidans styrka ligger just i att inneha och använda data. Det är på detta sätt AI-tekniken blir en kraftfull hjälp för företag, eftersom våra verktyg blir exceptionellt snabba när vi väl tar beslut och agerar.

Kontrollprocessens vikt och framtidens utmaningar

 "Teknikens framsteg ökar vikten av kontrollprocesser. Nödvändiga kontrollmekanismer måste implementeras längs vägen. Här spelar klassificering av data och automatiserade data loss prevention (DLP) en central roll som skydd. Dessa åtgärder förhindrar uttag och försäljning av data, även om en obehörig tar sig in i systemet. Automatisering, övervakning och användarstöd är grundläggande för dessa processer. Syftet är inte bara att upptäcka och stoppa bedragarna, utan även att minska risken för mänskliga misstag. I slutändan förblir den mänskliga faktorn den största säkerhetsrisken. Autentisering blir då det sista försvaret som hindrar människan från att vara den svaga länken", säger Valdemar Angelov avslutningsvis.

Bedragare och cyberbrottslingar formar ett växande hot mot företag, drivna av teknologiska framsteg. Sergel antar en proaktiv inställning genom att leda säkerhetsarbetet och anamma ny teknik för att optimera processer och skydda mot avvikelser som bedrägerier. Ökad medvetenhet och samverkan är nyckeln för att företag ska hantera de växande hoten i den digitala eran.

Presskontakt
Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel
Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.