Förlikning - en affärsmässig lösning

Sergels processjurister analyserar och utvärderar tvistiga fordringar för att presentera affärsmässiga lösningar för sina kunder. Att ett mål avgörs genom förlikning är en vanlig lösning där parterna enas om hur tvisten ska lösas utan att domstolen avgör målet - och förlikning har många positiva aspekter.   

I en tid där ekonomiska utmaningar snabbt blir en realitet för både gäldenärer, den som krävs på betalning, och borgenärer, den som kräver betalt, är det allt viktigare för oss som mellanhand att analysera skuldförhållanden och presentera affärsmässiga lösningar för våra kunder. Vi i Sergels processjuristteam analyserar och utvärderar de tvistiga skulder, även kallat fordringar, som hamnar på vårt bord. Redan innan vi beslutar om rättsliga åtgärder gör vi en preliminär bedömning av förutsättningarna att få en fordran fastställd genom en domstolsprocess.  

När vi driver ett ärende i en domstolsprocess får vi efter hand en bild över gäldenären och gäldenärens ekonomiska förutsättningar att kunna betala vid en eventuell dom. Information som bland annat spelar in är om gäldenären är en privatperson eller ett bolag i kombination med betalförmåga, bransch och personliga förutsättningar. Detta är information vi tar med oss när vi lämnar rekommendationer till borgenärer om den fortsatta strategin för processen.  

En förlikning innebär att parterna själva eller med domstolens hjälp enas om hur tvisten ska lösas utan att domstolen avgör målet. En stor majoritet av de mål vi driver förlikas innan huvudförhandling vilket innebär att domstolen inte avgör målet själv utan dömer i enlighet med överenskommelsen. Vanligtvis skrivs förlikningar alltid ned i en dom, vilket kallas en stadfäst förlikning. Sedan avslutas målet när domstolen meddelar en dom i enlighet med överenskommelsen. Detta innebär att om överenskommelsen inte följs så har borgenären ändå en säkerhet och kan kräva in fordran direkt utan en ny domstolsprocess. Även om en förlikning ofta innebär att en borgenär får nöja sig med ett något lägre belopp än fordrans ursprungliga storlek eller en avbetalningsplan så har förlikningar flera positiva aspekter.  

 
Positiva aspekter med förlikning 
En ofta viktig aspekt i rättsprocesser för borgenärer är den direkt ekonomiska. Vid förlikningar kan besparingar räknas i den tid som ombuden måste lägga ner i målet för att driva en rättsprocessen. Ju tidigare ett mål förliks desto mindre arbete behöver läggas ner för att utreda målet i domstol vilket gör att en borgenär sparar in ombudskostnader. Vid en förlikning är det också större sannolikhet att betalning från gäldenären inkommer snabbare, dels för att en lång rättsprocess inte behöver genomföras, dels genom att risken för att behöva skicka kravet på verkställighet när målet väl avslutats genom domstolens minskar avgörande. 

En andra positiv aspekt är att det vid en förlikning styr parterna själva över utgången i målet. Rättsprocesser är alltid förenade med en viss osäkerhet eftersom det inte finns några garantier för hur domstolen kommer att döma i det enskilda fallet.    

En tredje postitv aspekt av förlikningar som är svårare att mäta men som vi ombud ofta tydligt kan se är tillfredställelsen hos gäldenärer. En överenskommelse sker på premisser där gäldenären blivit hörd och där dennes förutsättningar tagits i beaktande. Detta leder ofta till att gäldenären går ur tvisten med en mer positiv syn på sin motpart och är mer nöjd med kompromissen än vad denne skulle varit om domstolen slutligt behövt döma i målet. Ett bra bemötande i domstolen och en positiv inställning till kompromiss från borgenärens sida kan därmed leda till att borgenären behåller gäldenären som kund eller framtida avtalspart. Sannolikt leder det också till att gäldenären i större utsträckning uttalar sig positivt om borgenären i allmänna sammanhang än vad denna skulle göra under en långdragen rättsprocess.  

Sammantaget har förlikningar många affärsmässiga fördelar som borgenärer bör ha i åtanke när det är aktuellt med en process i domstol. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta.


Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.