AI förbättrar Sergels effektivitet och ökar kundnöjdheten

Sergel tar nu steget in i en ny era genom att implementera Artificiell Intelligens (AI) för att optimera inkassoprocesser. Fokuset ligger på effektivitet, självbetjäning och förbättrad kundupplevelse. Målet är att leverera ökat kundvärde och anpassa sig till digitala utvecklingen för hållbar tillväxt inom inkasso- och kreditbranschen.

Under lång tid har Sergel framgångsrikt använt digitalisering och avancerad teknologi, inklusive automatiseringssystem och maskininlärning för att effektivisera inkassoarbetet på samtliga marknader. Med detta starka fundament tar Sergel nu steget att ytterligare implementera Generativ Artificiell Intelligens (Gen AI), vilket representerar en ny era och förstärker den pågående satsningen på framtidstänkande utveckling i bolaget. Detta skifte förstärks av den ökade relevansen och användningen av AI, som fått ny drivkraft och aktualitet i ljuset av teknologins framsteg.

AI som en integrerad del av Sergels vardag
Regelbaserade system har tidigare automatiserat vanliga inkassoåtgärder, men dagens möjligheter med AI tar branschen till nya höjder. Genom att effektivisera och förenkla hanteringen av manuellt arbete möjliggör AI för Sergel att i stället fokusera på service och kvalitet. AI kan göra mer precisa bedömningar tack vare utnyttjandet av stora datamängder och avancerade algoritmer. Resultatet är en smartare och mer kostnadseffektiv inkassoprocess, som inte bara gynnar Sergel utan även förbättrar upplevelsen för kunder och slutkunder.  

Sergel ser på AI som ett kraftfullt verktyg och hjälpmedel snarare än en ersättare. Den digitala utvecklingen med AI fokuserar på att optimera processer, addera mer kundvärde, öka inkassering och behålla medarbetare. Detta genom att öka självbetjäning, reducera manuella arbetsprocesser, bygga kompetens och använda data mer effektivt. På sikt strävar Sergel efter att implementera AI där det är möjligt oavsett affärsområde eller avdelning, målet är att öka automatisering och eliminera överflödiga manuella arbetsmoment. Då kan Sergel fokusera på än mer värdeskapande arbetsuppgifter som adderar ett mervärde till affären och kunderna.

Från brevhantering till extra stöd för medarbetarna
Inom operations utförs för närvarande en hel del av arbetet manuellt, särskilt inom olika processer och hantering. Dessa processer är komplexa och kräver ofta snabba beslut. Trots den tidigare implementerade automatiseringen har man nu nått en punkt där kapaciteten är begränsad. Därmed är AI nästa steg i Sergels digitaliseringsstrategi.

Inom koncernen har vi identifierat tre huvudområden där AI förväntas spela en central roll inom operations, att stötta och leverera effektivitet på våra samtliga marknader. Dessa områden inkluderar brevhantering, textanalys för att stötta hanteringen av inkommande meddelanden, och en AI assistent för att stötta våra medarbetare på ett mer effektivt och modernt sätt, en så kallad agent assist. Hälften av vår nuvarande brevhantering är manuell. Genom att implementera AI minskar den manuella arbetsinsatsen med omkring 30–35 procent, vår förhoppning är att vi kan frigöra omkring 500 timmar varje månad för mer värdeskapande arbete. Detta innebär en ökad effektiviserings- och kostnadsbesparing på 30–45 procent”, säger Pamela Clark, Head of Business Development.

Vikten av att bygga en robust grund
”För att effektivt integrera AI i vårt arbete måste vi först eliminera oron kring AI och den framtida teknologin genom att utbilda våra medarbetare. Samtidigt behöver vi granska vår organisation och befintliga kompetenser för att identifiera områden där vi snabbt kan uppnå framgång. Det handlar om att utbilda, mäta insatser, säkerställa efterlevnad av lagar och regler, etablera tydliga policys och snabba beslutsprocesser”, säger Pamela Clark.

Att ha rätt grund, inklusive korrekt datahantering och kontroll över informationen, är grundläggande för att lyckas med den vidare implementeringen av AI. Detta utgör basen för Sergels arbete med AI och de verktyg som man önskar implementera.

Från modernisering till hållbar förändring
Sergels AI-satsning innebär en kulturell förändring med målet att förbättra arbetsprocesser och öka värde för både företaget och kunderna. Det markerar ett betydande skifte och stärker företagets position som en attraktiv branschpartner, samtidigt som man strävar efter att hållbart bidra till att slutkunder blir skuldfria.

”I utvecklingen kommer Sergel ständigt att utvärdera hur AI kan lösa utmaningar och addera värde till verksamheten. Målet är att vara moderna och leverera ökat kundvärde genom att använda AI som ett kompletterande verktyg. Framtiden kräver även att man följer kunders och slutkunders digitala beteenden och preferenser, anpassar sig till deras förväntningar av självbetjäning och enkelhet, vilket möjliggör att medarbetarna kan fokusera på arbetsuppgifter som tillför mervärde till både kunder och slutkunder”, säger Pamela Clark.

AI och hållbarhet
Den 14/3 arrangerar Sergel ett evenemang med fokus på AI, dess utmaningar och finansiell hållbarhet. Under dagen kommer flera intressanta talare att dela sina insikter, inklusive Arli Mujkic vd och grundare av Oodash, som använt sig av och arbetet med AI på olika sätt sedan han var sju år.

”Utvecklingen inom AI går som alla vet fort. En av de viktigare frågorna är hur det används och hur vi som människor anpassar oss till detta. Enligt en ny studie från PWC investerar bara 25 procent av svenska bolag i generativ AI samtidigt som studier visar att det inom alla branscher kan användas för att markant öka produktivitet och minska kostnader. Våra hjärnor är ca 50 000 år gamla och vi behöver anstränga oss för att hänga med, nu mer än någonsin. Frasen: "AI today is the worst it will ever be" är väldigt relevant. Det sker så snabba framsteg inom AI att det är svårt att både hänga med och att förutspå vart det landar. Flera AI-system som tränar varandra kan förbättras flera gånger om inom loppet av timmar, inte årtionden, vilket ger en exponentiell faktor som ingen kan vara säker på exakt vad utkomsten kommer bli och när”, säger Arli Mujkic.

Intresserad av att höra mer om detta och mycket mer? Anmäl dig här.