Hållbarhet som en Game Changer?

Sergels roll inom inkassobranschen möjliggör betalningar och håller ekonomin i balans, samtidigt som de aktivt arbetar för social hållbarhet. Tillsammans skapar de inte bara affärsresultat utan också en meningsfull samhällspåverkan. 

I en värld där medvetna kunder styr förändringar och EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har satt en ny standard för företagsrapportering, är hållbarhet inte längre en valbar väg, utan en nödvändighet. Sergel, som aktivt omfamnar denna förändring, har redan tagit stora steg i riktning mot double materiality. Genom att identifiera och adressera hållbarhetsfrågor har bolaget skapat en helhetsstrategi som sträcker sig från rekrytering och medarbetarutveckling till leverantörspolicys och mångfaldsinitiativ.

Hållbarhet för Sergel är inte bara en dokumenterad policy; det är en integrerad del av företagskulturen. Under ledordet "We care" har bolaget inte bara fokuserat på miljöaspekter utan också på ekonomisk och social hållbarhet. Att driva hållbarhet på detta sätt positionerar Sergel väl för att uppfylla kraven i det nya CSRD-direktivet, där mer fokus läggs på både ekonomisk och social hållbarhet.

Inkasso - en balansakt för samhället

Inkasso spelar en betydande roll när det kommer till ekonomisk hållbarhet. En sund ekonomi i samhället är en förutsättning för välgrundade beslut och för att driva den gröna agendan framåt. Ekonomisk hållbarhet är nyckeln till att upprätthålla tilliten i kreditmarknaden, vilket i sin tur möjliggör affärer och individens deltagande i samhället.

Sergel, som en nyckelaktör inom inkassobranschen, förstår sin centrala roll i att upprätthålla den ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att säkerställa att företag får betalt för sina varor och tjänster, möjliggör Sergel att dessa företag fortsätter att sälja produkter och tjänster till sina kunder. Denna kontinuitet är avgörande för att hålla ekonomin i balans och främja samhällsdeltagandet för alla människor. Genom att möta slutkunder på ett sätt som gynnar en hållbar ekonomi, erbjuder de inte bara rådgivning och realistiska lösningar utan stöder även en övergripande social hållbarhet. Därigenom bidrar Sergel till en sund och balanserad samhällsutveckling.

Från intentioner till konkreta handlingar

För Sergel är hållbarhet inte bara ett affärsmässigt övervägande; det är en serie individuella val och prioriteringar. Genom personalavdelningen People & Culture och "We care" engagerar Sergel inte bara sina medarbetare i utbildning utan inspirerar dem också att prioritera hållbarhet i det dagliga. Varje medarbetare på Sergel måste reflektera över "varför hållbarhet är viktigt för mig och vad jag kan bidra med i min arbetsvardag?" Den samlade ansträngningen från var och en formar Sergel till en hållbar partner.

Sergel strävar efter att vara en hållbar partner och bidra till en hållbar utveckling. Genom att få med alla medarbetare på resan och betona varje individs roll i att skapa en hållbar partner, positionerar sig Sergel som en aktör som går från goda intentioner till konkreta handlingar.

Sergel Nordic AI & Sustainability Talks

Hållbarhet är inte längre en fråga om val, utan en nyckelkomponent i framtidens affärsstrategi. Sergel, som redan har integrerat hållbarhet i sin verksamhet, bjuder in dig att delta på eventet Sergel Nordic AI & Sustainability Talks, där Christine Bischoff, Head of People & Culture, kommer diskutera hållbarhet som en game changer. Detta vill du inte missa, anmäl dig nu!

Presskontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing 
christian.hagegard@sergel.com
+46 76-141 21 05