Banker och finansbolag möter nya utmaningar på NPL-marknaden

Banker och finansbolag står inför nya utmaningar på NPL-marknaden, där köp av förfallna bankfordringar fortsätter att vara intensiv. Det senaste året har det varit en ökad mängd portföljer till salu och en ökning av omförhandlingar av avtal inom bank- och finansbranschen. Prisförväntningarna och erbjudna priser har förändrats, påverkade av tre grundläggande faktorer: global ekonomisk osäkerhet, ränteläge och obalans i utbud och efterfrågan. Många aktörer överväger att avstå från köp och utforskar traditionell tredjepartsinkasso som en alternativ lösning.

Marknaden för köp av förfallna bankfordringar (NPL:er) är fortsatt intensiv. Många aktörer (säljare) är ute på marknaden för att omförhandla sina avtal i syfte att hitta bättre priser, främst inom bank och finansbranschen.

Det senaste året har vi sett ett kraftigt ökat utbud av portföljer till salu på marknaden och ökad mängd omförhandlingar av avtal som löper ut och inte automatiskt förlängs. Samtidigt är gapet mellan prisförväntan och erbjudna priser större än någonsin, vilket kan härledas till nedan tre grundläggande faktorer.

  • Omvärlden: Den senaste tiden har präglats av stor ekonomisk osäkerhet med globala händelser såsom krigen i Ukraina och Israel. Hög inflation äter upp köpkraften och gör det svårare att betala sina räkningar över lag. Framtidsutsikterna på kort och medellång sikt ser således utmanande ut, med en hög sannolikhet att vi även kommer se en ökande arbetslöshet. Dessa faktorer har en direkt påverkan på den förväntade återbetalningsförmågan, som till stor del ligger till grund för prissättningen av NPL:er.
  • Räntan: Alla investeringar är i någon form beroende av det underliggande ränteläget och förutsättningarna att finansiera sina investeringar. Det historiskt sett låga ränteläget där det varit överutbud på kapital, där pengarna i stort sett varit ”gratis” har möjliggjort högre köppriser med bibehållet avkastningskrav. Nuvarande ränteläge skapar i stället ekonomiska utmaningar att bibehålla tidigare prisnivåer med oförändrade avkastningskrav.
  • Utbud och efterfrågan: De senaste årens kraftiga tillväxt av konsumtionslån har lett till viss obalans i utbud- och efterfrågeläget, speciellt för förfallna blancolån. I det högre beloppsspannen finns det ett överutbud på marknaden och Kronofogdens statistik visar på en 40 procentig ökning av antalet ansökningar om betalningsförelägganden i just detta segment, jämfört med 2022.

Givet denna marknadssituation tittar fler banker och finansbolag på att sluta med eller pausa löpande köp. En möjlig lösning som flera aktörer undersöker är att övergå till traditionell tredjepartsinkasso, där externt inkassobolag hanterar inkasseringen av de förfallna fordringarna. Fordringar som förblir olösta år 2 eller 3 omfattas av NPL backstop-regelverket, som kräver kapitaltäckning. Innan dessa datum infaller behöver man sälja dessa ärenden genom så kallad one off-försäljning. I detta upplägg ligger då en förväntan om att prisbilden ska förändras (gå upp) tills att dessa datum infaller.

Sergel som partner inom inkassering
Sergel Kredittjänster är väl positionerat och har lång erfarenhet i att hantera traditionell inkasso, vilket ger många fördelar för kunder som outsourcar till oss. Med stark kompetens och förståelse för den finansiella sektorn och dess kunder kan Sergel erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade till kundens specifika önskemål. I detta sammanhang är Sergel en självklar partner som erbjuder expertis och lösningar, som bidrar till att kunder når sina mål. 


Intresserad av att höra mer? Kontakta oss här.