Sergels engagemang för ekonomiskt och socialt ansvar

På Sergel prioriterar vi både ekonomisk och social hållbarhet. Vi säkerställer en pålitlig kreditmarknad och skapar möjligheter för individer och företag. Med vårt strukturerade tillvägagångssätt främjar vi mångfald, jämlikhet och inkludering, vilket driver oss mot en hållbar framtid där ekonomiskt och socialt ansvar går hand i hand.

På Sergel är vårt kärnuppdrag förankrat i både ekonomisk och social hållbarhet. Vi strävar efter att upprätthålla förtroendet på kreditmarknaden samtidigt som vi skapar möjligheter för både individer och företag. Vår roll inom inkasso, som säkerställer en pålitlig kreditmarknad och främjar en hälsosam ekonomisk miljö, har en historia som sträcker sig över 5000 år. Vi är engagerade i att tillhandahålla tjänster som är rättvisa och etiska, vilket garanterar rättvis behandling för alla och bidrar till en socialt ansvarsfull inkassoprocess.

Hållbarhet som modeord
Hållbarhet kan ofta verka som ett modeord, förlorat i en djungel av begrepp, definitioner och certifieringar. På Sergel är vi däremot engagerade i att göra hållbarhet till ett konkret och begripligt mål för alla inom organisationen. Vi tror inte att det ska vara ett abstrakt begrepp som förstås av ett fåtal utvalda - i stället ska det vara en princip som varje anställd omfamnar och realiserar i sitt dagliga arbete.

En gemensam väg mot hållbarhet
Vi är positiva till CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ESRS-rapporteringen (European Sustainability Reporting Standard), eftersom de erbjuder ett standardiserat sätt att förstå och rapportera om hållbarhet. Dessa ramverk ger ett gemensamt språk för våra kunder, partners och anställda, vilket gör det möjligt för oss att arbeta systematiskt, mäta våra framsteg och nå våra ambitiösa hållbarhetsmål.

På Sergel omsätter vi vår hållbarhetsstrategi till konkreta resultat genom ett strukturerat tillvägagångssätt. Vår ledning tar ansvar och driver aktiviteter för att säkerställa att våra hållbarhetsmål är i linje med våra affärsmål. Denna strategi förmedlas till teamen, vilket främjar kollektivt ägandeskap och teamdrivna initiativ. Vi bjuder in alla våra anställda till en årlig workshop där vi tillsammans reflekterar över vad vi gör bra och vad vi kan förbättra framöver. Detta engagemang utmanar oss och ger oss mål och aktiviteter för vår hållbarhetsstrategi. Genom att stärka individer tar varje anställd personligt ansvar för hållbarhet. Vi stödjer detta med nödvändig utveckling och utbildning, vilket rustar vår personal med de färdigheter som behövs för att genomföra hållbara aktiviteter. Tillvägagångssättet säkerställer att hållbarhet är en värdering som tillämpas på alla nivåer i vår organisation samtidigt som det driver oss mot en hållbar framtid.

Alla röster räknas
På Sergel prioriterar vi mångfald, jämlikhet och inkludering genom våra policyer, utbildningar, rutiner inom rekrytering, lika värde och utveckling. Varje år utvärderar vi, med hjälp av Equality Check, våra anställdas upplevelser inom dessa områden. Vi följer upp resultaten med workshops där alla anställda bjuds in att reflektera över vad vi gör bra och vad vi kan förbättra. Denna pågående dialog säkerställer att vi förblir engagerade i att skapa en inkluderande och jämlik arbetsplats.

Vår gröna resa mot nollutsläpp
Vårt engagemang för miljömässig hållbarhet är tydligt i de åtgärder vi har genomfört under åren. Vi är certifierade av och ställer oss bakom Science Based Targets Initiative samt FN:s klimatkonvention och har åtagit oss att uppnå ett nollutsläppsmål. Sergel genomför klimat- och riskbedömningar och sätter utsläppsminskningsmål för att nå 1,5°C-målet.

Ett kollektivt engagemang
På Sergel är vi stolta över att engagera hela vår organisation i vår resa mot en mer hållbar framtid. Genom att främja ägandeskap, engagemang och hållbara arbetssätt bland alla anställda är vi övertygade om att vi kan göra en betydande skillnad. Hållbarhet är inte bara ett mål; det är summan av de dagliga val som görs av varje medarbetare på Sergel.

Tillsammans bygger vi en framtid där ekonomiskt och socialt ansvar går hand i hand, vilket säkerställer en bättre värld för kommande generationer. Vill du veta mer? Klicka här och ta del av en film från Sergels senaste event med fokus på hållbarhet: Sergel Nordic AI and Sustainability Talks 2024.

Christine Bischoff, Leader Nordic Sustainability Forum på Sergel