Integritetspolicy

För dig som fått ett brev från oss om att vi företräder en fordringsägare (vår Kund) i en tvist gentemot dig.

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Vem avser denna policy?

Denna policy avser Sergels behandling av dina personuppgifter när du har fått ett brev från oss om att vi företräder vår Kund i en tvist gentemot dig.

Policyn vänder sig till dig som bestritt en fordran som vår Kund anser sig ha gentemot dig. Vår Kund har därför lämnat över den tvistiga fordran till Sergel för hantering.

Om du besöker vår hemsida

Läs mer om användningen av cookies på din dator och hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, ”ändra dina Cookie-inställningar”.

Om du besöker våra lokaler i Stockholm

Vi tar som regel inte emot besök i våra lokaler. För det fall du ändå skulle besöka våra lokaler kan du få skriftlig information om behandling av dina personuppgifter i receptionen.  

Vad gör vi med informationen om dig?

Ändamål med behandlingen

Sergels ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att tillvarata vår Kunds intressen och försvara vår Kunds rättsliga anspråk.

Vår rättsliga grund för behandlingen

Sergel har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Sergel ska kunna tillvarata vår Kunds intressen och försvara vår Kunds rättsliga anspråk samt för att uppfylla vårt avtal gentemot vår Kund.

Sergels bedömning är att Sergels intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan ändamål väger tyngre än ditt intresse eller dina grundläggande rättigheter och friheter avseende behandlingen av personuppgifterna.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Informationen vi använder hämtas huvudsakligen från vår Kund och dig själv. Viss information om din identitet hämtas med hjälp av offentliga register.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar sådana uppgifter om dig som vi bedömer nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Typiskt sett behandlar vi följande personuppgifter; namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter kopplade till den tvistiga fordran.

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar som huvudregel inte särskilda kategorier av personuppgifter (till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).

Automatiserade beslut

Vi kommer inte använda dina personuppgifter för automatiska beslut.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

De uppgifter om dig som vi behandlar kan delas och med våra leverantörer som underlättar eller tillhandahåller delar av våra tjänster.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med vår Kund och med statliga myndigheter så som exempelvis tingsrätten.

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I denna situation använder vi oss som skyddsåtgärd av standardavtalsklausuler (SCC) eller bindande företagsbestämmelser (BCR), som har godkänts av EG-kommissionen. För mer information om de skyddsåtgärder som vi vidtar, är du välkommen att kontakta vår Dataskyddsombud, se nedan.

Hur länge sparer i dina personuppgifter?

Vi rensar personuppgifter om dig som insamlats för detta ändamål 3 år efter att vi har avslutat vårt ärende, dvs vårt uppdrag från Kunden.

Eller längre såvida inte en oenighet, pågående tvist eller andra liknande skäl, samt rättsliga krav kräver att uppgifterna bevaras längre.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig genom att kontakta vårt Dataskyddsombud, se nedan.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig information om dig. Medan vi utreder dina uppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till radering

Om vi har behandlat felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Om du exempelvis anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte ska raderas.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Om du invänder mot behandlingen får vi fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/

Kontakta oss

Sergel Kredittjänster AB (556264-8310) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud:

E-postadress:

DPO@sergel.com

Postadress:

Sergel Kredittjänster AB
Att: DPO
FE 26184
105 26 Stockholm

Denna version V1.0 är publicerad den 15 december 2020