Var behandlar vi dina personuppgifter?

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I denna situation använder vi oss av standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, som har godkänts av EG-kommissionen.

Vi vidtar alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.