Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I denna situation använder vi oss av standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, som har godkänts av EG-kommissionen.

Vi vidtar alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.