Vad gör vi med informationen om dig?

Vi använder informationen om dig för att på ett effektivt sätt uppnå betalning eller annan fullgörelse och för att kunna bedriva vår verksamhet i övrigt.

Syfte med behandlingen

Vårt syfte med behandlingen av dina uppgifter är att:

  • hantera ditt inkassoärende och välja den korrekta och mest effektiva åtgärden i ditt ärende
  • kontrollera din identitet och dina kontaktuppgifter
  • bedöma din förmåga att betala din skuld
  • administrera inkassokrav, betalningspåminnelser, överenskommelser, betalningar och verkställighet av olika slag eller för att kunna vidta andra rättsliga åtgärder
  • genom att vidarebehandla dina personuppgifter som samlats in för kreditupplysningsändamål, avgöra vilken åtgärd som är mest lämplig att vidta i ditt ärende
  • möjliggöra för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över verksamheten
  • utbilda våra medarbetare, utveckla, effektivisera, följa upp och kvalitetssäkra våra processer och verktyg
  • redovisa till vår kund och hantera annan ekonomiadministration
  • göra statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, som hjälper oss att fatta rätt beslut och bedöma betalningsförmåga.