INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet.

 1. Vårt syfte med behandlingen av dina uppgifter
  Sergel har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Det betyder att Sergel kan lämna ut en kreditupplysning om dig till en frågeställare, dvs den som begär en kreditupplysning.Den som begär en kreditupplysning måste ha ett så kallat legitimt skäl, en anledning att göra en ekonomisk bedömning av dig. Frågeställaren använder Sergels kreditupplysning för att fatta beslut om du ska beviljas t ex kredit. Vår verksamhet styrs av flera olika lagstiftningar, framför allt Dataskyddsförordningen och Kreditupplysningslagen.En viktig del av vårt ansvar är att informera dig om de behandlingar som utförs. Därför beskriver vi här vilka syften vi har med behandlingen av uppgifter om dig, vilken som är den lagliga grunden, vilken information vi behandlar, vem som tar del av informationen, när den gallras samt vilka rättigheter du har som registrerad.
 
Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
Att sammanställa och lämna ut uppgifter, omdömen eller råd till frågeställaren med kopia till dig. Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
Att bedöma din betalningsförmåga, risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut.

Inom ramen för vår inkassoverksamhet vidarebehandlar vi del av den data som samlas in för kreditupplysningsändamål. Mer information därom hittar du i integritetspolicy inkassoverksamhet.

 

Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.

Att bedriva inkassoverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Vi har också ett berättigat intresse av att få utföra behandlingen.

Att i förekommande fall meddela frågeställaren att den omfrågades personnummer har spärrats. Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
Att tillhandahålla och administrera kreditupplysningstjänsten, utbilda våra medarbetare, utveckla, effektivisera, följa upp och kvalitetssäkra våra processer och verktyg. Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
Att kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss. Till exempel administrera registerutdrag, utredningar, rättelser och begäran om dementi av betalningsanmärkning. För att kunna utföra en rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse.
Att möjliggöra för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över verksamheten. Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
Att skapa statistik och rapporter för affärsuppföljning. I samband med dessa behandlingar lämnar vi inte ut någon identifierbar personinformation. Att bedriva kreditupplysningsverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Vi har också ett berättigat intresse av att få utföra behandlingen.
Att skapa statistik och att ta fram och utveckla modeller som hjälper oss och kreditgivare att bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut. I samband med dessa behandlingar lämnar vi inte ut någon identifierbar personinformation. För att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller med stöd av ett berättigat intresse. Av kreditupplysningslagen framgår att en kreditupplysning får innehålla, förutom uppgifter, även omdömen och råd. Vi och frågeställaren har ett intresse av att information om dig och den svenska populationen behandlas för att skapa statistik och modeller som i sin tur gör det möjligt för oss att lämna tillförlitliga råd och omdömen.
Att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokförings- och skattelagstiftning. För att utföra en rättslig förpliktelse.

 

 1. Kategorier av personuppgifter som behandlas och lagring
  De kategorier av personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet är:
 • Inkomstuppgifter från Skatteverket, som inkomst av tjänst, kapital och inkomstskatt.
 • Uppgift om eventuellt godmans- eller förvaltarförordnande. Uppgifter från SPAR (Statens personadressregister), som adress, postnummer, civilstånd och personnummer samt data som kan utläsas av personnumret (kön och ålder).
 • Uppgift från Kronofogden om aktuellt skuldsaldo.
 • Uppgifter från Kronofogden och domstolar, som ger upphov till betalningsanmärkning (t ex utslag och tredskodom).
 • Uppgift om konkurs och skuldsanering.

Vilken information som finns i våra kreditupplysningar, vilka källor som tillhandahåller informationen och vilka lagringstider som gäller hittar du här:

Personuppgift Källa Uppdatering från källan Lagring/gallring
Personnummer, namn och adress på fysiska personer, samt registrering i folkbokföringsregister, skyddad identitet SPAR 5 ggr/ vecka Uppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa, historiska värden gallras efter 3 år. Uppgifter om utvandrade eller avlidna person gallras efter 3 år.
Kön och ålder SPAR 5 ggr/ vecka Uppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Civilstånd och partners/make(a)s personnummer SPAR 5 ggr/ vecka Uppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Uppgift om godmans- eller förvaltarförordnande UC veckovis Uppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Förkommen ID-handling UC, Sergel Löpande uppdateras manuellt eller efter max 5 år
Fastställd förvärvsinkomst och omräkningar Skatteverket 5 ggr/år och 2 ggr/månad Uppgifterna lagras som längst tre år från taxeringsårets slut.
Enskilda mål; betalningsförelägganden (betalningsanmärkning) Kronofogden veckovis Efter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Allmänna mål; restförda skatter och avgifter (betalningsanmärkning) Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Tredskodomar (betalningsanmärkning) Tingsrätt veckovis Efter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Utmätningsförsök; utredningsrapporter (betalningsanmärkning) Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån, endast senaste utredningsrapport.
Återtagningsmål (betalningsanmärkning) Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Skuldsaneringsbeslut Kronofogden 5 ggr/ vecka Beviljad skuldsanering gallras 60 mån efter den dag då skuldsaneringen inleddes (INL) eller 36 mån om man sökt skuldsanering som företagare. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, senast den dag då planen löper ut.
Konkursansökan/beslut Bolagsverket veckovis För privatperson behandlas endast konkursbeslut och gallras 36 månader efter avslutat konkurs. För företag gallras både ansökan och beslut 60 mån efter avslutat konkurs.
Beslut om Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Bolagsverket veckovis Gallras efter 60 månader efter
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka Aktuellt skuldsaldo visas löpande. Skuldsaldo kan sparas i 12 månader.
Företagsengagemang: Funktion som styrelseledamot eller firmatecknare, tillträdes- och slutdatum Bolagsverket veckovis Efter 36 månader från slutdatum, alternativt 36 månader från avregistrering av företaget
Ställda frågor och frågeställare, kreditbedömning och kommentar Sergel Löpande Gallras efter 12 mån från kreditupplysningen.

 

Vi behandlar även information om dig genom att skapa statistik och modeller i syfte att risker och möjligheter ska kunna bedömas i samband med affärs- och kreditbeslut. I samband med dessa behandlingar lämnas inte ut någon identifierbar personinformation. Uppgifterna kan komma att lagras längre tid än som ovan angivits för att skapa statistik och modeller i syfte att risker och möjligheter ska kunna bedömas i samband med affärs- och kreditbeslut, dock endast så länge som det är nödvändigt för ändamålet.

 1. Mottagare
  Vi delar eller överför dina uppgifter med/till följande parter.
 • Frågeställaren
  Vi delar dina personuppgifter med den frågeställare som begär kreditupplysningen. I omfrågandekopian får du del av samma information.
 • Leverantörer och underleverantörer
  Vi delar dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer inom ramen för vår verksamhet.Vi vidtar relevanta, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert. Vi säljer vi inte dina personuppgifter till tredje part, förutom den information som vi lämnar om dig i vår kreditupplysningsverksamhet.
 1. Dina rättigheter
  Inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet har du följande rättigheter:
 • Rätt till tillgång
  Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till adress:

Sergel Kredittjänster AB
Att: DPO
FE26184
10526 Stockholm

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig information om dig. Medan vi utreder dina uppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
  Du har inte rätt att begära att dina uppgifter raderas eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse, som kreditupplysningsverksamheten utgör.
 • Rätt att invända
  Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Om du invänder mot behandlingen får vi fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl till att uppgifterna behandlas, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet
  Inom ramen för kreditupplysningsverksamheten har du inte rätt att begära dataportabilitet.
 1. Klagomål
  Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på DPO@sergel.seDu har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
 1. Varifrån uppgifterna kommer
  Vi samlar in uppgifter om dig från vår uppdragsgivare (frågeställaren), myndigheter och andra samarbetspartners. Därutöver behandlar vi i förekommande fall uppgifter om dig som du själv lämnar till oss.
 2. Ingen förekomst av automatiserat beslutsfattande inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet
  I kreditupplysningsverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering. Det är inte Sergel som fattar beslutet gällande din kreditvärdighet, utan Sergel lämnar endast en rekommendation och/eller uppgifter om dig till den som har begärt kreditupplysningen.
 3. Överföring till tredje land
  Dina personuppgifter kan i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. I denna situation använder vi oss av standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, som har godkänts av EG-kommissionen.

KONTAKTA OSS

Sergel Kredittjänster AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556264-8310 och har säte i Stockholm.

Sergel har ett dataskyddsombud och ett team av specialister med fokus på dataskyddsfrågor. Vår kundtjänst är en förlängd arm för våra specialister inom dataskyddsfrågor. Vi tar gärna emot dina frågor om dataskydd och personuppgifter. Du kan nå oss på 0771-107070 eller på DPO@sergel.com.

Sergel Kredittjänster AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Sergel Kredittjänster AB följer tillämplig dataskyddslagstiftning.