Integritetspolicy för kreditupplysningsverksamhet

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Sergel Kredittjänster AB (”Sergel”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, enligt nedan. 

Sergel samlar in personuppgifter för våra tjänster. Dessa kan vara av mer grundläggande karaktär, exempelvis namn och adress. Uppgifterna kan också vara av mer omfattande karaktär och används då inom vår kreditupplysningsverksamhet. Denna policy förklarar närmare hur vi samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet.  

1. Vårt syfte med behandlingen av dina uppgifter

Sergel har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Det betyder att Sergel kan lämna ut en kreditupplysning om dig till en frågeställare, dvs den som begär en kreditupplysning. 

Den som begär en kreditupplysning måste ha ett så kallat legitimt skäl, en anledning att göra en ekonomisk bedömning av dig. Frågeställaren använder Sergels kreditupplysning för att fatta beslut om du ska beviljas t ex kredit. Vår verksamhet styrs av flera olika lagstiftningar, framför allt Dataskyddsförordningen och Kreditupplysningslagen. 

En viktig del av vårt ansvar är att informera dig om de behandlingar som utförs. Därför beskriver vi här vilka syften vi har med behandlingen av uppgifter om dig samt vilken som är den lagliga grunden för behandlingen.  

Därefter beskriver vi vilken information vi behandlar, vem som tar del av informationen, när den gallras samt vilka rättigheter du har som registrerad.  

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
Att sammanställa och lämna ut uppgifter, omdömen eller råd till frågeställaren med kopia till den registrerade. Att tillhandahålla och administrera kreditupplysningstjänsten genom att exempelvis hantera begäran om rättelse och dementier. Inom detta syfte ingår även att utbilda våra medarbetare, utveckla, effektivisera, följa upp och kvalitetssäkra våra processer och verktyg, inklusive att utföra kreditscoring (med enbart uppgifter från kreditregistret). Att bedriva kreditupplysnings-verksamhet är en uppgift av allmänt intresse.
ID spärr
Ta emot begäran från privatpersoner som önskar spärra sitt personnummer för kreditförfrågningar samt att i förekommande fall meddela frågeställaren att den omfrågades personnummer har spärrats.Att hantera ID-spärr ingår i kreditupplysningsverksamheten, vilket är en uppgift av allmänt intresse.
Affärsuppföljning
Att skapa statistik och rapporter för affärsuppföljning.Affärsuppföljning ingår i kreditupplysningsverksamheten, vilket är en uppgift av allmänt intresse.
Att bedriva effektiv och konkurrenskraftig verksamhet
Att skapa statistik och att ta fram och utveckla modeller (kreditscoringmodeller) som hjälper oss och kreditgivare att bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut.Sergel har ett berättigat intresse, som består av att bedriva effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Vi och frågeställaren har ett intresse av att information om dig och den svenska populationen behandlas för att skapa statistik och modeller som i sin tur gör det möjligt för oss att lämna tillförlitliga råd och omdömen.

2. Kategorier av personuppgifter som behandlas och lagring

De personuppgifter vi behandlar när vi tillhandahåller kreditupplysningar, hanterar ID-spärr samt vid affärsuppföljning inhämtas från publika register och sparas i vårt kreditregister.   

Vilken information som behandlas, vilka källor som tillhandahåller informationen och vilka lagringstider som gäller hittar du här: 

PersonuppgiftKällaUppdatering från källanLagring/gallring
Personnummer, namn och adress på fysiska personer, samt registrering i folkbokföringsregister, skyddad identitet SPAR5 ggr/veckaUppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa, historiska värden gallras efter 3 år. Uppgifter om utvandrade eller avlidna person gallras efter 3 år.
Kön och ålderSPAR5 ggr/veckaUppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Civilstånd och partners/make(a)s personnummerSPAR5 ggr/vecka Uppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Uppgift om godmans- eller förvaltarförordnande CreditsafeVeckovisUppdateras löpande, när uppdaterad info kommer från källa.
Förkommen ID-handlingUC, Sergel LöpandeUppdateras manuellt eller efter max 5 år. Uppgifterna raderas senast 12 månader efter det att ID-spärr tagits bort.
Fastställd förvärvsinkomst och omräkningar Skatteverket5 ggr/år och 2 ggr/månadUppgifterna lagras som längst tre år från taxeringsårets slut.
Enskilda mål; betalningsförelägganden (betalningsanmärkning) KronofogdenVeckovisEfter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Allmänna mål; restförda skatter och avgifter (betalningsanmärkning) Kronofogden5 ggr/vecka Efter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Tredskodomar (betalningsanmärkning) TingsrättVeckovisEfter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
Utmätningsförsök; utredningsrapporter (betalningsanmärkning)Kronofogden5 ggr/veckaEfter 36 mån, endast senaste utredningsrapport.
Återtagningsmål (betalningsanmärkning) Kronofogden5 ggr/veckaEfter 36 mån från anmärkningens uppkomst.
SkuldsaneringsbeslutKronofogden5 ggr/vecka Beviljad skuldsanering gallras 60 mån efter den dag då skuldsaneringen inleddes (INL) eller 36 mån om man sökt skuldsanering som företagare. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, senast den dag då planen löper ut.
Konkursansökan/beslutBolagsverketVeckovisFör privatperson behandlas endast konkursbeslut och gallras 36 månader efter avslutat konkurs. För företag gallras både ansökan och beslut 60 mån efter avslutat konkurs.
Beslut om Företagsrekonstruktion och rekonstruktörBolagsverketVeckovisGallras 60 månader efter beslut om inledande av företagsrekonstruktion
SkuldsaldoKronofogdenVarje veckaAktuellt skuldsaldo visas löpande. Skuldsaldo kan sparas i 12 månader.
Företagsengagemang: Funktion som styrelseledamot eller firmatecknare, tillträdes- och slutdatumBolagsverketVeckovisEfter 36 månader från slutdatum, alternativt 36 månader från avregistrering av företaget.
Ställda frågor och frågeställare, kreditbedömning och kommentarSergelLöpandeGallras efter 12 mån från kreditupplysningen.

Sergel använder även relevanta delar av de personuppgifter som anges ovan när vi tar fram och utvecklar statistik och modeller (kreditscoringmodeller). Då gäller dock annan lagringstid och dessa uppgifter sparas inte i vårt kreditregister, utan i vår statistiska databas. I samband med dessa behandlingar lämnas inte ut någon identifierbar personinformation.  

Sergel har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen. Uppgifterna är pseudonymiserade/ krypterade och uppgifterna kan komma att lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet, dock längst ytterligare 2 år än vad som anges i ovan tabell.  

Exempelvis sparas en uppgift om betalningsanmärkning i kreditregistret i 3 år efter det att anmärkningen uppkom, medan uppgiften sparas pseudonymiserad/ krypterad i vår statistiska databas i ytterligare 2 år, dvs totalt 5 år.

3. Mottagare

Vi delar eller överför dina uppgifter med/till följande parter. 

 • Frågeställaren
  Vi delar dina personuppgifter med den frågeställare som begär kreditupplysningen. I omfrågandekopian får du del av samma information. 
 • Leverantörer och underleverantörer
  Vi delar dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer inom ramen för vår verksamhet.

4. Dina rättigheter

Inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet har du följande rättigheter:  

 • Rätt till tillgång
  Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till adress:
  Sergel Kredittjänster AB
  Att: DPO
  FE26184
  105 26 Stockholm 
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig information om dig. Medan vi utreder dina uppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
  Du har inte rätt att begära att dina uppgifter raderas eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse, som kreditupplysningsverksamheten utgör. Däremot har du rätt att begära att bli raderad från vår statistiska databas som används för att skapa statistik och modeller, dock endast om vi saknar berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 
 • Rätt att invända
  Du har inte rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse, som kreditupplysningsverksamheten utgör. Däremot har du rätt invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vår statistiska databas som används för att skapa statistik och modeller, dock endast om vi saknar berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 
 • Rätt till dataportabilitet
  Inom ramen för kreditupplysningsverksamheten har du inte rätt att begära dataportabilitet. 

5. Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på DPO@sergel.com.
 Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

6. Varifrån uppgifterna kommer

Vi samlar in uppgifter om dig från vår uppdragsgivare (frågeställaren) och från källorna ovan. Därutöver behandlar vi i förekommande fall uppgifter om dig som du själv lämnar till oss. 

 7. Ingen förekomst av automatiserat beslutsfattande inom ramen för vår kreditupplysningsverksamhet

I kreditupplysningsverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering. Det är inte Sergel som fattar beslutet gällande din kreditvärdighet, utan Sergel lämnar endast en rekommendation och/eller uppgifter om dig till den som har begärt kreditupplysningen.

8. Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kan i vissa situationer, genom Sergels underleverantörer, komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. I denna situation använder vi oss av standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd 

Kontakta oss

Sergel Kredittjänster AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556264-8310 och har säte i Stockholm. 

Sergel har ett dataskyddsombud och ett team av specialister med fokus på dataskyddsfrågor. Vår kundtjänst är en förlängd arm för våra specialister inom dataskyddsfrågor. Vi tar gärna emot dina frågor om dataskydd och personuppgifter. Du kan nå oss på DPO@sergel.com. 

Senast uppdaterad 2022-01-31