Hela Integritetspolicyn

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy. Under respektive länk finns mer information om respektive område, och vill du läsa hela texten samlat finns den längst ner under Integritetspolicyn.

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för vår inkassoverksamhet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Ibland har du en skuld i ett inkassoärende som hanteras av oss. Du kan också vara förvaltare, god man eller företräda den som har skulden i inkassoärendet.

Information vi samlar in om dig

Vi samlar in uppgifter om dig från vår uppdragsgivare, myndigheter och andra samarbetspartners. Uppgifterna kan exempelvis vara:

Person- och kontaktinformation

Namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer och information om dina personliga förhållanden (uppgifter från Statens personadressregister, SPAR).

Information om din skuld

Fordringsägare, detaljer om de varor/tjänster du har beställt, t ex faktura- och leveransadress, avtals-, faktura- och betalningsuppgifter, handlingar och beslut från myndigheter (t ex dom, Kronofogdens utslag, beslut om skuldsanering/konkurs).

Information om din ekonomiska situation

Inkomst (Skatteverket), betalningsanmärkningar och uppgifter om allmänna och enskilda mål (Kronofogden), handlingar och beslut från andra myndigheter (t ex beslut om förvaltare och god man) och eventuell uppgift om fastighetsinnehav.

Andra kategorier av uppgifter

Även enstaka uppgift om fällande dom i brottmål och hälsa kan förekomma för det fall uppgiften är nödvändig för indrivning av din skuld.

Information som du ger oss

Ibland ger du oss information om dig själv när du kontaktar oss eller använder Mina sidor (vår webbtjänst på www.sergel.se). Uppgifterna kan exempelvis vara:

 • Kontaktinformation
  Adress, e-postadress, mobiltelefonnummer och information om ditt ombud.
 • Betalningsinformation
  Kontoutdrag eller annan betalningsinformation och bankkontonummer.
 • Information om dina personliga förhållanden
  Din ekonomiska situation och levnadsförhållanden i övrigt, t ex uppgift om hälsa.
 • Övriga uppgifter
  Avtalsinformation, fakturauppgifter och övriga uppgifter, t ex ditt bestridande av skulden, din begäran om anstånd eller avbetalningsplan eller annan överenskommelse.

Vad gör vi med informationen om dig?

Vi använder informationen om dig för att på ett effektivt sätt uppnå betalning eller annan fullgörelse och för att kunna bedriva vår verksamhet i övrigt.

Syfte med behandlingen

Vårt syfte med behandlingen av dina uppgifter är att:

 • hantera ditt inkassoärende och välja den korrekta och mest effektiva åtgärden i ditt ärende
 • kontrollera din identitet och dina kontaktuppgifter
 • bedöma din förmåga att betala din skuld
 • administrera inkassokrav, betalningspåminnelser, överenskommelser, betalningar och verkställighet av olika slag eller för att kunna vidta andra rättsliga åtgärder
 • genom att vidarebehandla dina personuppgifter som samlats in för kreditupplysningsändamål, avgöra vilken åtgärd som är mest lämplig att vidta i ditt ärende
 • möjliggöra för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över verksamheten
 • utbilda våra medarbetare, utveckla, effektivisera, följa upp och kvalitetssäkra våra processer och verktyg
 • redovisa till vår kund och hantera annan ekonomiadministration
 • göra statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, som hjälper oss att fatta rätt beslut och bedöma betalningsförmåga.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
Vi kan komma att dela eller överföra dina uppgifter med/till följande parter.

Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer inom ramen för vår verksamhet.

Myndigheter

Vi kommunicerar dina uppgifter med myndigheter i syfte att fastställa och driva in din skuld. I förekommande fall kan vi också enligt lag vara tvungna att lämna nödvändig information till myndigheter.

Kunden

Vi delar dina uppgifter med vår kund (fordringsägaren), men endast förhållanden som har betydelse för uppdraget.

Ombud

Vi kan också komma att kommunicera dina uppgifter med behörigt ombud/ställföreträdare.

Laglig grund för behandlingen

I inkassoverksamheten behandlas dina uppgifter som huvudregel för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Beroende på behandlingens karaktär kan andra grunder vara tillämpliga för behandlingen.
Vi behandlar ibland dina personuppgifter i utbildningssyfte för att erbjuda dig bästa möjliga service när du kontaktar oss. Den lagliga grunden för sådan behandling är att Sergel har ett berättigat intresse av behandlingen.

När du på eget initiativ skickar in uppgifter om din hälsa till oss, eller andra känsliga uppgifter (t ex uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller biometriska uppgifter) anser vi att du har gett oss ett uttryckligt samtycke att få behandla uppgiften. Vi har också laglig grund för att behandla dessa uppgifter om behandlingen är nödvändig för att rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Dessa kategorier får också behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, som inkassoverksamheten utgör.

När vi behandlar dina uppgifter för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, är vår lagliga grund att vi har ett allmänt och berättigat intresse av att få utföra behandlingen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I denna situation använder vi oss av standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, som har godkänts av EG-kommissionen. Vi vidtar alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vad gäller uppgifter om dig inom ramen för ditt inkassoärende sparar vi dina uppgifter i enlighet med Svensk Inkassos uppförandekod, det vill säga som längst 36 månader från ärendets avslut.

I vissa fall sparas personuppgifter kortare tid. Inspelade telefonsamtal för utbildningssyfte sparas i 14 dagar. Chathistorik när du kontaktar Sergel för att hantera ditt ärende sparas i 48 timmar.

Om det finns andra lagstadgade ändamål för vilka vi sparar dina uppgifter, t ex enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna i enlighet med vad som anges i lagen.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att sparas för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, men endast så länge de är nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ta del av. För mer information om hur du gör för att få tillgång till din data, gå in på www.sergel.se så hittar du svaret under Vanliga frågor/Beställa registerutdrag.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig information om dig. Medan vi utreder dina uppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
  Din rätt att bli raderad är begränsad eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse, som inkassoverksamheten utgör. Skulle vår behandling bygga på ditt samtycke kan du alltid begära att uppgiften raderas genom att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att invända
  Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Om du invänder mot behandlingen får vi fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet
  Inom ramen för inkassoverksamheten har du inte rätt att begära dataportabilitet.
 • Automatiserade beslut
  I inkassoverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering. De automatiserade processerna påverkar dock inte din rättsliga ställning och det automatiska förfarandet syftar snarast till att skilja ut de ärenden där en för den enskilde mindre ingripande indrivningsåtgärd kan vidtas. De automatiska processer som förekommer i inkassoverksamhet är således en integrerad del av inkassoförfarandet och är nödvändiga för utförandet av inkassoverksamheten. De automatiska beslutsprocesserna är tillåtna och omfattas inte av Dataskyddsförordningens förbud i artikel 22.
 • Klagomål till tillsynsmyndighet
  Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik och optimera användarvänligheten.

En cookie är en textfil som läggs på din dator eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som har besökts. Den hjälper till att spara dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Informationen i en cookie är anonym, d.v.s. IP-adressen kopplas inte ihop med en enskild person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera. Den lagliga grunden för vår användning av cookies är att samtycke inhämtas från dig genom att du klickar på ”Jag godkänner” i popup-meddelandet avseende cookies som visas första gången du besöker hemsidan.

Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics för att samla statistik, vilket innebär att information om besökarnas användning av webbplatsen lagras på servrar hos Google via cookies. Informationen som samlas in används för att t.ex. se varifrån besökaren kommer, hur lång tid de vistas på webbplatsen eller vilka sidor som har besökts. Google kopplar inte samman besökarens IP-adress med data som Google har. Dessa cookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas. Du kan förhindra att Googles cookie inhämtas genom att ladda ner och installera webbläsartillägget ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on”.

Humany

På vår webbplats används en kundservicelösning från Humany. Denna hjälper dig att själv hitta svaret på dina frågor med Humanys smarta FAQ. För att underlätta upplevelsen placerar Humany en cookie på din dator som används för statistik. Enligt standard sparas informationen under 24 timmar.

E-Space

Vi jobbar för att optimera användarupplevelsen på webbplatsen och använder därför ett enkätverktyg från E-Space. En cookie sparas för att urskilja om en användare har besvarat enkäten eller inte. Detta förhindrar att en användare blir tillfrågad flera gånger.

Om du vill stänga av eller radera cookies

Om du inte vill att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies som sparats tidigare kan även raderas i webbläsaren. Gå till din webbläsares hjälpsidor för mer information.
Mer information om cookies och hur du stänger av dem hittar du hos Post- och telestyrelsen.

Kontakta oss

Sergel Kredittjänster AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556264-8310 och har säte i Stockholm.
Sergel har ett dataskyddsombud och ett team av specialister med fokus på dataskyddsfrågor. Vår kundtjänst är en förlängd arm för våra specialister inom dataskyddsfrågor. Vi tar gärna emot dina frågor om dataskydd och personuppgifter. Du kan nå oss på 0771-107070 eller på DPO@sergel.com.

Sergel Kredittjänster AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Sergel Kredittjänster AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Senast uppdaterad 2020-04-27 med lagringstider för inspelade telefonsamtal och chathistorik