Dina rättigheter

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ta del av. För mer information om hur du gör för att få tillgång till din data, gå in på sergel.se så hittar du svaret under Vanliga frågor/Beställa registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig information om dig. Medan vi utreder dina uppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Din rätt att bli raderad är begränsad eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter när vi utför en uppgift av allmänt intresse, som inkassoverksamheten utgör. Skulle vår behandling bygga på ditt samtycke kan du alltid begära att uppgiften raderas genom att återkalla ditt samtycke.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Om du invänder mot behandlingen får vi fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Inom ramen för inkassoverksamheten har du inte rätt att begära dataportabilitet.

Automatiserade beslut

I inkassoverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering. De automatiserade processerna påverkar dock inte din rättsliga ställning och det automatiska förfarandet syftar snarast till att skilja ut de ärenden där en för den enskilde mindre ingripande indrivningsåtgärd kan vidtas. De automatiska processer som förekommer i inkassoverksamhet är således en integrerad del av inkassoförfarandet och är nödvändiga för utförandet av inkassoverksamheten. De automatiska beslutsprocesserna är tillåtna och omfattas inte av Dataskyddsförordningens förbud i artikel 22.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.